สรุปร่างงบประมาณ R&D ปี58 ของโอบามา

ในวันจันทร์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาจะต้องเสนอร่างงบประมาณ ซึ่งจัดทำขึ้นโดย  Office of Management and Budget (OMB) ให้แก่ รัฐสภาและสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณสำหรับปีงบประมาณถัดไป ที่จะเริ่มต้นขึ้นในวันที่ 1 ต.ค. ร่างงบประมาณของประธานาธิบดีนี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวนโยบายและการจัดลำดับความสำคัญของรัฐบาลของปีนั้นๆ และยังสามารถใช้เพื่อ วิเคราะห์ถึงแนวโน้มในอีก 5 ปีข้างหน้าได้อีกด้วย

Read more

โครงการวิจัยด้านสมอง

ที่มา: Puneet Kollipara, Science News ฉบับเดือนพฤษภาคม 2556 โอบามาประกาศความตั้งใจในการพัฒนาเครื่องมือใหม่เพื่อการศึกษาวงจรประสาท การวิจัยด้านสมองกำลังเป็นที่สนใจมากยิ่งขึ้นในสหรัฐฯ เมื่อไม่นานมานี้ ประธานาธิบดีบารัค   โอบามาได้ประกาศให้การสนับสนุนในการพัฒนาเครื่องมือขั้นสูงในการศึกษาการทำงานของสมองของมนุษย์ในเดือนเมษายน 2556 โดยการวิจัยด้านสมองจะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Advancing Innovative Neuro-technology และมีงบประมาณ สนับสนุนถึง

Read more

มีผู้สำเร็จการศึกษาใหม่กว่าหนึ่งล้านคนภายใต้โปรแกรมการศึกษา STEM ในหนึ่งทศวรรษข้างหน้า

รัฐบาลโอบามาได้ประกาศเพิ่มปริมาณเป้าหมายของนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (Science, Technology, Engineering, and Mathematics: STEM) ให้เป็นจำนวนหนึ่งล้านคนในหนึ่งทศวรรษ และกำหนดเป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ชื่อว่า Cross-Agency Priority (CAP) goal ซึ่งมุ่งเน้นในการประสานงาน และสนับสนุนหาวิธีการที่ดีที่สุดจากทุกหน่วยงานที่มีส่วนร่วม เพื่อทำภารกิจให้เสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมายที่วางไว้

Read more

การผลักดันการผลิตขั้นสูงของประธานาธิบดีโอบามาก่อให้เกิดข้อโต้แย้งทางเศรษฐกิจ

ที่มา: MIT Technology Review ฉบับ March-April 2013 โดย Walter Frick        ประธานาธิบดีโอบามา ได้ปราศรัยถึงแผนดำเนินการและวิสัยทัศน์ของรัฐบาลต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ    ที่เมือง Charlotte รัฐ North

Read more

สองชาติ ร่วมใจ ไทย-สหรัฐฯ ครบรอบ 180 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา

ที่มา: Two Nations, One Friendship โดย Patrick Brown and Douglas Wells   ในปีนี้ เป็นปีครบรอบ 180 ปีความสัมพันธ์ไทย – สหรัฐฯ ซึ่งเริ่มต้นอย่างเป็นทางการใน่ปี พ.ศ.

Read more

PCAST ทบทวนการประเมินเครือข่ายและ R&D ด้าน InfoTech

PCAST หรือสภาที่ปรึกษาประธาธิบดีสหรัฐฯ ด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (the President’s Council of Advisors on Science and Technology)  (ซึ่งแต่งตั้งนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรให้ทำหน้าที่ให้ข้อแนะนำแก่ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ)   ได้จัดทำรายงานทบทวนเสนอต่อประธานาธิบดีและสภาผู้แทนฯในหัวข้อ  “การวางแผนอนาคตดิจิตอล: การวิจัยและพัฒนาที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลกลางด้านเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศ” (Designing

Read more