ผลขางเคียงจาก การใชยาปฏิชีวนะ

ที่มา: American Academy of Neurology วันที่ 17 กุมภาพันธ 2559 Link: http://www.sciencedaily.com/releases/2016 /02/160217180235.htm การรักษาพยาบาลดวยยาประเภทตางๆ มักกอใหเกิดผลขางเคียงในภายหลัง จากขอมูลของ American Academy of Neurology ไดมีการรายงานวา

Read more

การส่งเสียงของแมลงวันกับการตัดสินใจของเราเกี่ยวกันอย่างไร?

ที่มา: What singing fruit flies can tell us about quick decisions, Science Daily, 20 มีนาคม 2557 สัตว์จำนวนมากทำเสียงด้วยวิธีต่างๆ เพื่อใช้ในการดึงดูดเพศเมีย แมลงวันผลไม้ก็ใช้เสียงในการ ดึงดูดเพศเมียเช่นกัน แต่เสียงของพวกมันไม่มีแบบแผนที่ชัดเจนเช่นเดียวกับสัตว์ประเภทอื่นๆ

Read more

โครงการวิจัยด้านสมอง

ที่มา: Puneet Kollipara, Science News ฉบับเดือนพฤษภาคม 2556 โอบามาประกาศความตั้งใจในการพัฒนาเครื่องมือใหม่เพื่อการศึกษาวงจรประสาท การวิจัยด้านสมองกำลังเป็นที่สนใจมากยิ่งขึ้นในสหรัฐฯ เมื่อไม่นานมานี้ ประธานาธิบดีบารัค   โอบามาได้ประกาศให้การสนับสนุนในการพัฒนาเครื่องมือขั้นสูงในการศึกษาการทำงานของสมองของมนุษย์ในเดือนเมษายน 2556 โดยการวิจัยด้านสมองจะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Advancing Innovative Neuro-technology และมีงบประมาณ สนับสนุนถึง

Read more