ความสำเร็จของการทดลองมดลูกประดิษฐ์แทนการตั้งครรภ์ธรรมชาติ

นักวิจัยได้เผยแพร่ความสำเร็จในการ ทดลองมดลูกประดิษฐ์กับลูกแกะ ในวารสารวิทยาศาสตร์ Nature Communications ฉบับวันที่ 25 เมษายน 2560 โดยในการทดลองนี้ นักวิทยาศาสตร์ได้ทดลองมดลูกประดิษฐ์กับลูกแกะที่คลอดก่อนกำหนด ซึ่งเทียบเท่าได้กับทารกอายุ 23 – 24 สัปดาห์ พบว่าลูกแกะเติบโตในมดลูกประดิษฐ์อย่างปกติหลังจากที่ถูกย้ายมาไว้ในมดลูกประดิษฐ์แล้วหนึ่งเดือน Alan Flake หนึ่งในคณะนักวิจัยและแพทย์ผู้ทำคลอดคาดว่า

Read more

การแพทย์ยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยี

  (ที่มา: Linda Brookes, http://www.medicalnewstoday.com/articles/317022.php) การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิตอลอย่างก้าวกระโดดทำให้เกิดการพัฒนาอุปกรณ์หลากหลายเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน เทคโนโลยีดิจิตอลทางการแพทย์ก็เช่นเดียวกันมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาโรค รองรับการให้บริการผู้ป่วย และการจัดการบริหารงานของระบบโรงพยาบาล จากการสำรวจของ American Medical Association แพทย์ส่วนใหญ่เชื่อว่าการใช้อุปกรณ์ดิจิตอลเพื่อสุขภาพจะช่วยเพิ่มความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้ ไม่ว่าจะเป็นระบบการแพทย์ทางไกล (remote monitoring) แอพพลิเคชั่นด้านสุขภาพ (mHealth)

Read more

แนวความคิด “one health” และการทูตวิทยาศาสตร์ Broadening the Tent: A One Health Approach to Global Health Diplomacy

ความหมายของแนวความคิด “one health” คือ สุขภาพของมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม มีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด ดังนั้น ในการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของมนุษย์ เราจะต้องให้ความสำคัญกับระบบนิเวศน์รอบตัวเราด้วย World Health Organization ได้กล่าวถึง การทูตเพื่อสุขภาพระดับโลก (global health diplomacy) ไว้ว่า

Read more

ระบบการดูแลสุขภาพในประเทศละตินอเมริกาและแคริบเบียน

ที่มา: Enrique Rivero Link: http://newsroom.ucla.edu/releases/latin-american-caribbean-health-systems-need- more-investment-as-populations-age ปัจจุบันประเทศต่าง ๆ  ได้มีการปรับและหารูปแบบระบบบริการ สุขภาพที่ดี เหมาะสม  และมีประสิทธิภาพสำหรับประชาชน ซึ่งการดูแล สุขภาพเป็นปัญหาใหญ่ของประชาชนและเป็นโจทย์ข้อใหญ่ของรัฐบาลแต่ละ ประเทศที่จะต้องตอบโจทย์ด้วยระบบการดูแลสุขภาพต่างๆ กัน จากการ – ศึกษาของ UCLA

Read more

การกำหนดราคาการรักษาด้วยยีนบำบัด: เทคโนโลยีเพื่อการรักษาโรคในอนาคต

ยีนบำบัด (gene therapy) ได้ถูกพัฒนามากว่า 4 ทศวรรษ และวันนี้ความสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยี ดังกล่าวได้ทำให้ยีนบำบัดกลายเป็นความฝันที่เป็นจริงสำหรับ ผู้ป่วยจำนวนมากทั่วโลก สิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้อง พิจารณาคือ การกำหนดราคาของการรักษาด้วยยีนบำบัด ลำดับการพัฒนาเทคโนโลยียีนบำบัด บทความวิจัยเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของยีนบำบัดและการ รักษาโรคต่างๆ ถูกตีพิมพ์ครั้งแรกในวารสารวิทยาศาสตร์ Science เมื่อปี พ.ศ. 2515

Read more

ทดลองไวรัสซิก้ากับลิงที่กำลังตั้งครรภ์: ข้อดีและข้อเสียของการเปิดเผย ผลการทดลองแบบ Real time

การรายงานผลการทดลองแบบ real time เปนเรื่องใหมสำหรับการทดลองวิทยาศาสตรสาขาชีววิทยา มีหลายคนเห็นดวยและไมเห็นดวยกับการปฏิบัตินี้ คณะนักวิทยาศาสตร นำโดย Dave O’Connor ศาสตราจารยของ University of Wisconsin-Madison ประเทศ สหรัฐอเมริกาไดเริ่มตนการทดลองเพื่อศึกษาผลของไวรัสซิกาที่มีตอพัฒนาการของตัวออนครรภ โดยใชลิงเปนสัตวทดลอง คณะนักวิทยาศาสตรไดฉีดเชื้อไวรัสซีกาใหแกลิงทดลองในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2559

Read more

บทบาทที่คาดไม่ถึงของแคลเซียมในการลด การอักเสบระหว่างมีอาการปอดอักเสบเรื้อรัง

ภูมิคุ้มกันในร่างกายได้ปกป้องเราจากหลายโรคร้ายโดยที่เราไม่รู้ตัว แต่สำหรับเด็ก ทารกบางคนที่ขาดภูมิคุ้ม กันนี้หรือเกิดมาพร้อมกับยีนที่กลายพันธุ์ ความเจ็บป่วย และความตายเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวพวกเขามาก meคณะนักวิจัยจาก NYU Langone Medical Center ได้ค้นพบบทบาทที่สำคัญของ แคลเซียมที่ทำหน้าที่ส่งสัญญาณในการตอบโต้เชื่อโรคของระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งมีผลต่อโรค ติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อ Mycobacterium Tuberculosis ที่ก่อให้เกิดวัณโรค การศึกษาวิจัยนี้ ตีพิมพ์ในวารสาร

Read more

กล้องจุลทรรศน์จากสมาร์ทโฟนสามารถตรวจจับปรสิตในเลือดได้รวดเร็วมากขึ้น

(ที่มา: Medical News Today วันที่ 20 พ.ค. 2558 HEADLINE: New smartphone microscope able to detect blood parasites quickly LINK: http://www.medicalnewstoday.com/articles/293611.php

Read more

ความสามารถในการรักษาตัวเองของกล้ามเนื้อ

ที่มา: http://www.pratt.duke.edu/news/self-healing-engineered-muscle-grown-laboratory วิศวกรด้านชีวภาพการแพทย์จากมหาวิทยาลัย Duke ปลูกกล้ามเนื้อที่มีชีวิตทั้งในห้องปฏิบัติการและในสัตว์ทดลองเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการรักษาตัวเองของกล้ามเนื้อนั้น ความพร้อมของกล้ามเนื้อที่ดีต้องมี 2 สิ่ง คือเซลล์กล้ามเนื้อที่มีการพัฒนาแล้ว ซึ่งทำหน้าที่ในการหดตัว และ เป็นแหล่งรวมของเซลล์ต้นกำเนิดของกล้ามเนื้อ หรือที่เรียกว่าเซลล์ Satellite กล้ามเนื้อของทุกคนมีเซลล์ Satellite เก็บสำรองเพื่อใช้งานเมื่อได้รับบาดเจ็บ และมีการเริ่มต้นของกระบวนการฟื้นฟู Nenad Bursac ศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ที่มหาวิทยาลัย

Read more

การพัฒนาแผ่นเข็มที่ติดกับผิวหนังปลูกถ่ายได้

ที่มา: สรุปจาก Kate Yandell, Stcking Power, the Scientist, July 2013 วิศวกรชีวภาพชื่อ Jeffrey Karp ซึ่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่ Harvard Medical School และ Brigham and women’s

Read more