ศูนย์นวัตกรรมอาหารในประเทศแคนาดา

AgFIC คลัสเตอร์ด้านนวัตกรรมอาหารในประเทศแคนาดา AgFIC คลัสเตอร์ด้านนวัตกรรมอาหารก่อตั้งขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม และการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม สินค้าเกษตรและอาหารซึ่งยังมีอุปสรรคอยู่มาก คลัสเตอร์ (Cluster) หรือการรวมกลุ่มนี้เกิดจากการรวมตัวของ 3 หน่วยงานคือ University of Saskatchewan, ศูนย์ POS Bio-sciences และ

Read more

ศูนย์นวัตกรรมอาหารในประเทศสหรัฐฯ

ศูนย์นวัตกรรมอาหารในประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วนใหญ่เป็นของภาคมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน โดยนอกจากจะเป็นผู้พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ แล้วยังให้การสนับสนุนด้านธุรกิจแก่ผู้ประกอบการอีกด้วย ตัวอย่าง ของศูนย์นวัตกรรมอาหารในประเทศสหรัฐฯ มีดังนี้ Rutgers Food Innovation Center (FIC) Rutgers Food Innovation Center (FIC) มหาวิทยาลัย Rutgers มลรัฐ

Read more

แนวโน้มผู้บริโภคในอนาคต

โดย Oscar Rousseau วันที่ 3 ม.ค. 2560 ที่มา: http://www.globalmeatnews.com/Analysis/Food-trend-predictions-for-2017 1. อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารออร์แกนิก (Organic food) จะเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น จากข้อมูลของ United States Organic Food

Read more

นวัตกรรมอาหารในยุคดิจิทอล

ในช่วงครึ่งศตวรรษที่ผ่านมามีเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย อาทิ เทคโนโลยีเกี่ยวกับรถยนต์ โทรศัพท์สมาร์ทโฟน การเดินทางทางอากาศ การซื้อสินค้า เป็นต้น ซึ่งเทคโนโลยีมีบทบาทในการยกระดับประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้น วงการของอาหารก็เช่นเดียวกัน ได้มีการพัฒนารูปแบบอุตสาหกรรมอาหารเริ่มต้นจากการปฏิวัติเกษตรกรรม ตามมาด้วยอุตสาหกรรมอาหาร และการปฏิวัติสีเขียว โลกเราที่มีความอุดมสมบูรณ์ ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถคิดค้นและสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งใหม่ๆ เพื่อสร้างแหล่งอาหารที่มีราคาถูกลงและมีอย่างเพียงพอเพื่อตอบสนองปริมาณความต้องการของประชากรโลกให้ได้อย่างทั่วถึง จากอดีตจนถึงปัจจุบันมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงทางด้านอาหารอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการถนอมอาหาร การแปรรูป บรรจุภัณฑ์

Read more

AutoDietary อุปกรณ์ตรวจจับการบริโภคอาหาร

ที่มา: University at Buffalo วันที่ 16 มีนาคม 2559 Link: https://www.sciencedaily.com/releases/2016/03/ 160316130958.htm อาหารแตละประเภทที่คนเรารับประทานใน แตละมื้อไมเพียงแตมีรสชาติที่แตกตางกัน แตเสียงที่เกิดจากการเคี้ยวยังคงมีความแตกตางกันดวย จากรายงาน ในนิตยสาร IEEE Sensors Journal ผศ.ดร.Wenyao

Read more

ส่งต่องานวิจัย “ไส้กรอกลดเกลือโซเดียม” จากห้องแล็บถึงโรงงาน

แม้ “เกลือโซเดียม” ที่นิยมปรุงอาหารกันในครัวเรือน จะมีบทบาทในการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ แต่ปริมาณที่มากเกินไปส่งผลให้ความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดโรคหัวใจวาย งานวิจัยเพื่อลดปริมาณโซเดียมในไส้กรอกจึงเป็นอีกทางเลือกในการเลี่ยงอันตรายจากอาหาร ซึ่งล่าสุดได้ส่งต่อสู่การผลิตจริงในโรงงาน วรพงษ์ จีรประภาพงศ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท วี แอนด์ พี เฟร็ชฟูดส์ จำกัด ในเครือบริษัทวี.พี.เอฟ ผู้ผลิตเนื้อสุกรซึ่งมีฐานการผลิตในเชียงใหม่ ระบุว่าเกือบ

Read more

FDA ห้ามใช้ไขมันทรานส์

ที่มา: http://cen.acs.org (ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556) องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ (Food and Drug Administration: FDA) ได้ประกาศให้นำเอาไขมันทรานส์ (Trans Fat) ออกจากการผลิตอาหารแปรรูป เนื่องจากกังวลในความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ไขมันทรานส์ หรือกรดไขมันแปรรูป

Read more

ศ.ดร. วิฑูรย์ ปริญญาวิวัฒน์กุล หนึ่งในผู้รับรางวัล 2013 IFT Fellows

ในเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา  สถาบัน The Institute of Food Technologists (IFT) ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล IFT Fellow ประจำปี 2013  รางวัลนี้เป็นรางวัลสำหรับนักวิชาชีพในสหรัฐอเมริกาที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่โดดเด่น ที่ช่วยพัฒนาและสร้างประโยชน์ให้แก่วงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ศ.ดร.วิฑูรย์ ปริญญาวิวัฒน์กุล ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร (Department

Read more

นาฬิกาชีวภาพของผักยังหมุนหลังการเก็บเกี่ยว

ที่มา: Cristy Gelling, Veggie bioclocks tick after picking Science News, July 27, 2013 นาฬิกาชีวภาพของผักยังหมุนหลังการเก็บเกี่ยวนำมาใช้ในชีวิตประจำวันจะช่วยยับยั้งศัตรูพืชที่หิวกระหายได้  นักวิจัยได้รายงานในนิตยสาร Current Biology ฉบับวันที่ 20 มิถุนายน

Read more

Lycopene อาจช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบตัน

  โดย:  Nathan Seppa จากนิตยสาร:  Science News  17 พฤศจิกายน 2555     นักวิจัยชาวฟินแลนด์ได้รายงานผลการวิจัยในนิตยสาร Neurology (9 ตุลาคม 2555) ว่า ผู้ชายที่มีระดับสาร lycopene

Read more