ทิศทางและนโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศสหรัฐอเมริกา

การเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาได้เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้ว แม้ว่าจะยังไม่มีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ แต่ผลการเลือกตั้งก็ชี้ชัด ว่า Donald Trump จะเป็น ประธานาธิบดีคนที่ 45 ของสหรัฐอเมริกา วงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความเกี่ยวข้องกับ นโยบายสาธารณะ และแน่นอนการจัดลำดับความสำคัญของผู้นำประเทศ ย่อมมีผลกระทบกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมาก วารสาร ScienceNews ได้นำเสนอเกี่ยวกับจุดยืน ของว่าที่ประธานาธิบดีของสหรัฐฯ คนใหม่ภายใต้สาขาวิทยาศาสตร์ 7

Read more

Startup รุ่นใหม่ สายเลือดไทย กับอนาคตของเทคโนโลยี เพื่อการลดพลังงาน : ดร.วโรดม คำแผ่นชัย

ความมั่นคงทางพลังงานเป็นประเด็นสำคัญ ที่หลายๆ ประเทศให้ความสนใจหน่วยงาน ทั้งจากภาครัฐและเอกชนได้พยายามกำหนดมาตรการและนโยบายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การเพิ่มกำลังการผลิตด้านพลังงาน การหา พลังงานทดแทน การหาวิธีการใช้พลังงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การลดการใช้ พลังงาน ฯลฯ เพื่อรับมือกับปัญหาที่เกิด ขึ้นในปัจจุบันและเตรียม พร้อมสำหรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นใน อนาคต ตัวอย่างที่น่าสนใจ หนึ่ง คือ

Read more

ผลกระทบต่อภูมิประเทศจากอุตสาหกรรมพัฒนานำ้มันและก๊าซ

ที่มา: http://www.sciencedaily.com/releases/2015/04/150429094832.htm เทคโนโลยีการขุดเจาะน้ำมันและความต้องการใช้พลังงานที่ ขยายตัวขึ้นทุกปีนำไปสู่การขยายตัวของอุตสาหกรรมพัฒนาน้ำมันและ ก๊าซขนาดใหญ่ ในแต่ละปีพบว่ามีแท่นขุดเจาะเกิดขึ้นใหม่ประมาณ 5 หมื่นจุดเขตอเมริกาเหนือตอนกลาง โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ที่มีชื่อว่า Bakken, Eagle Ford และ Marcellus Shale กลายเป็นพื้นที่สำหรับ การขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่มักจะเป็นข่าวอยู่ตลอดเวลา นักวิจัยจาก University of

Read more

สุขภาพของผู้อาศัยในบริเวณบ่อก๊าซธรรมชาติ

ที่มา: http://scitechdaily.com/  วันที่ 10 กันยายน 2557 จากการศึกษาของมหาวิทยาลัย Yale พบว่าการขุดเจาะก๊าซธรรมชาติอาจเพิ่มความเสี่ยงทางด้านสุขภาพแก่ผู้พักอาศัยในบริเวณที่มีการสกัดก๊าซ มหาวิทยาลัย Yale รายงานว่า ปัจจุบันมีการขุดเจาะก๊าซธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นใกล้กับแหล่งที่อยู่อาศัย โดยใช้เทคนิคที่เรียกว่า Hydraulic Fracturing หรือเรียกสั้นๆว่า Fracking ทำให้ก่อให้เกิดปัญหาทางสุขภาพมากขึ้น กรมคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Read more

พลังงานทดแทนเพื่อความมั่นคงด้านพลังงาน

ที่มา: นิตยสาร Nature ฉบับวันที่ 11 กันยายน 2557 ประเทศจีนขยับอันดับขึ้นเป็นประเทศที่มีการ ผลิตพลังงานทดแทนและมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่ เกิดจากการเผาถ่านหินมากที่สุดในโลก แต่อย่างไร ก็ตาม ประเทศจีนให้ความสำคัญในการขยายตัว อย่างรวดเร็วของระบบการผลิตพลังงานทดแทนมาก กว่าระบบการผลิตพลังงานจากการเผาถ่านหินและ พลังงานนิวเคลียร์ นอกจากนี้ ประเทศจีนยังเป็นผู้นำ โลกในด้านการผลิตและใช้กังหันลม ระบบการผลิต

Read more

ราชาแห่งการผลิตเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์รายใหม่

ที่มา: นิตยสาร C&EN ฉบับบวันที่ 21 ตุลาคม 2013 โดย Jeff Johnson สหรัฐฯ ขึ้นสู่การเป็นผู้นำการผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในตลาดโลก สหรัฐฯเป็นผู้นำในการใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันและก๊าซธรรมชาติมาช้านานแล้ว แต่ปัจจุบัน สหรัฐฯกำลังก้าวสู่การเป็นผู้นำในการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าวภายในสิ้นปีนี้จากการวิเคราะห์ของหน่วยงาน Energy Information Analysis (EIA) ภายใต้กระทรวงพลังงานสหรัฐฯ

Read more

สาหร่าย (algae) แหล่งพลังงานทางเลือกในอนาคต

ที่มา: ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ผู้เชี่ยวชาญวิจัย ฝ่ายวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ฝวช.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) “สาหร่าย” (algae) เป็นกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะร่วมกัน คือ มีคลอโรฟิลล์ เอ (chlorophyll a) สำหรับใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง มีความหลากหลายของสัณฐานวิทยา (morphology) สูง ประกอบด้วยเซลล์เพียงเซลล์เดียว หรือหลายเซลล์ มีขนาดตั้งแต่เล็กมากจนมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าขนาดพิโค

Read more

เชื้อเพลิงจากเอทานอลชะงักการเติบโตในประเทศบราซิล

ที่มา: นิตยสาร Scientific American ฉบับวันที่ 27 พศจิกายน 2555 ปัญหาขาดแคลนเอทานอลเป็นบทเรียนที่สำคัญ สำหรับผู้บุกเบิกเชื้อเพลิงชีวภาพ   Luiz Inácio Lula da Silva อดีตประธานาธิบดีบราซิล กล่าวเมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 2007

Read more

ค่าใช้จ่ายที่แท้จริงของเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์

ที่มา: Mason Inman นิตยสาร Scientific American ฉบับเดือน เม.ย. 56           ขณะที่น้ำมันมีราคาที่สูงขึ้น การพิจารณาในการลงทุนเพื่อพลังงานจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากยิ่งขึ้น        

Read more