ศูนย์นวัตกรรมอาหารในประเทศแคนาดา

AgFIC คลัสเตอร์ด้านนวัตกรรมอาหารในประเทศแคนาดา AgFIC คลัสเตอร์ด้านนวัตกรรมอาหารก่อตั้งขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม และการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม สินค้าเกษตรและอาหารซึ่งยังมีอุปสรรคอยู่มาก คลัสเตอร์ (Cluster) หรือการรวมกลุ่มนี้เกิดจากการรวมตัวของ 3 หน่วยงานคือ University of Saskatchewan, ศูนย์ POS Bio-sciences และ

Read more

NEXT Cananada ได้เปิดตัว NextAI program เพื่อสร้างระบบนิเวศน์ปัญญาประดิษฐ์ (AI ecosystem)

NEXT Canada ก่อตั้งขึ้นมาในชื่อที่รู้จักกันดีว่า Next36 เป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร ที่มีเป้าหมายคือการให้การสนับสนุนการพัฒนาของผู้ประกอบการชาวแคนนาดา NEXT Canada ได้เปิดตัว NextAI ซึ่งเป็นโครงการที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี AI โดยโครงการนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการจากทั่วโลกสร้างกลุ่มร่วมทุนเชิงพาณิชย์ โดยมีฐานปฏิบัติงานอยู่ที่เมือง Toronto ประเทศแคนนาดา การเปิดตัวโครงการนี้เกิดขึ้นในช่วงเช้าของงาน the Machine Learning

Read more

ทิศทางและแนวโน้มนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศแคนาดา

    นาย Justin Trudeau ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศแคนาดาในเดือนพฤศจิกายน 2558 หลายฝ่ายเชื่อว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีสำหรับประเทศ รวมถึง วงการวิทยาศาสตร์ของประเทศ  อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าเขายังมีอีกหลายอย่างที่ต้องทำ เพื่อผลักดัน ให้ประเทศแคนาดากลับมาเป็นประเทศผู้นำในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโลกอีกครั้ง  รัฐบาลแคนาดาชุดก่อนภายใต้การดูแลของนาย Stephen Harper นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นรัฐบาลที่มีการเติบโตโดยปิดกั้นตัวออกจากประชาชน อำนาจกระจุกตัวอยู่ในมือของนายกรัฐมนตรีและสำนักงานนายกรัฐมนตรี

Read more

การใช้ โดรนและหุ่นยนต์ เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรใน ประเทศแคนาดา

ที่มา: Riley Laychuk, CBC News Link: http://www.cbc.ca/news/canada/saskatoon/food-security-university-of-saskatchewan-1.3739957 โดรน (Drone) หรืออากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) ได้มีการนำมา ใช้ในหลายรูปแบบในปัจจุบัน เช่น การนำกล้องมา ติดเพื่อถ่ายรูปจากมุมสูง การใช้ในการขนส่งสินค้า

Read more

โครงการทดสอบรถยนตไรคนขับ ในเมือง Stratford ประเทศแคนาดา

ที่มา: Peter Armstrong, CBC News วันที่ 6 มกราคม 2559 Link: http://www.cbc.ca/news/business/driverless-cars-stratford-1.3390279 Driverless cars หรือเทคโนโลยีรถยนตที่สามารถขับเคลื่อนไดดวยตนเอง หรือไรคนขับซึ่งในชวง แรก Google เปนผูบุกเบิกแนวความคิดรถขับเคลื่อนอิสระ มีการทดสอบการขับเคลื่อนในพื้นที่จริงมากกวา 2

Read more

การศึกษาลิกนินในผนังเซลล์พืช เพื่อการเพิ่มผลผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ

ที่มา: Oak Ridge National Laboratory วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 Link: http://www.sciencedaily.com/releases/2015/07/150707134832.htm การนำตนไม หญา และชีวมวลอื่น ๆ มาใชผลิตเชื้อเพลิงสำหรับรถยนตและเครื่องบินเปนกระบวนการที่มี คาใชจายสูงและมีความซับซอน นักวิจัยพยายามศึกษาการผลิตเอทานอลที่ไดจากเซลลูโลสเพื่อใชเปนน้ำมัน เชื้อเพลิงและมีราคาไมแพง ตน

Read more

นักวิทยาศาสตร์ ฉลองให้กับผลการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีของประเทศแคนาดา

ที่มา: Canadian Pacific  20 ตุลาคม 2558 นักวิทยาศาสตร์ในประเทศแคนาดาต่างแสดงความยินดีกับผลการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีครั้งล่าสุดของประเทศแคนาดา ซึ่งนำไปสู่การสิ้นสุดการบริหารของ Stephen Harper ที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรียาวนานเกือบถึง 10 ปี พรรคเสรีนิยม ซึ่งมีจุดยืนทางการเมืองกลาง-ซ้าย ซึ่งนำโดยนาย Justin Trudeau ได้ชนะการเลือกตั้งด้วย จำนวนที่นั่ง

Read more

การบุกเบิกค้นคว้าด้านสภาพอากาศและ ระบบนิเวศในทวีปแอนตาร์กติกา

ที่มา: MercoPress วันที่ 19 ตุลาคม 2558 Link: http://en.mercopress.com/2015/10/19/polar-operators-keen-on-conducting-citizen-science-projects ทวีปแอนตาร์กติกาเป็นทวีปที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งเกือบทั้งหมดในบริเวณขั้วโลกใต้ อุณหภูมิเฉลี่ย ทั้งปีต่ำกว่า -23 องศาเซลเซียส ไม่มีมนุษย์ตั้งรกรากอยู่อาศัยถาวร เป็นบริเวณที่บริสุทธิ์ ปราศจากมลพิษ ที่เกิดจากมนุษย์ เหมาะที่จะใช้เป็นสถานที่ค้นคว้าวิจัยด้านสภาพอากาศและศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระบบ นิเวศของโลก ทำให้นักวิทยาศาสตร์จากทุกประเทศให้ความสนใจในการศึกษาค้นคว้าทางด้านวิทยาศาสตร์

Read more

ความพร้อมในการเข้าถึงยารักษาโรคหัวใจ

ที่มา: McMaster University วันที่ 21 ตุลาคม 2558 Link: http://www.sciencedaily.com/releases/2015/10/151021115122.htm ยาเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์มาตั้งแต่อดีต ในปัจจุบันยารักษาโรคเป็นยาที่ได้จากการ สังเคราะห์สารเคมีในห้องทดลอง โดยผ่านขั้นตอนการวิจัยพัฒนาหลายขั้น ตลอดจนการศึกษาทดสอบด้าน ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในมนุษย์ และสัตว์ก่อนที่จะนำมาใช้ในการรักษาโรค จริง แต่การเข้าถึงยารักษาโรคของประชากร ทั่วโลกยังคงมีความเหลื่อมกันกันมาก

Read more

ผลกระทบต่อภูมิประเทศจากอุตสาหกรรมพัฒนานำ้มันและก๊าซ

ที่มา: http://www.sciencedaily.com/releases/2015/04/150429094832.htm เทคโนโลยีการขุดเจาะน้ำมันและความต้องการใช้พลังงานที่ ขยายตัวขึ้นทุกปีนำไปสู่การขยายตัวของอุตสาหกรรมพัฒนาน้ำมันและ ก๊าซขนาดใหญ่ ในแต่ละปีพบว่ามีแท่นขุดเจาะเกิดขึ้นใหม่ประมาณ 5 หมื่นจุดเขตอเมริกาเหนือตอนกลาง โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ที่มีชื่อว่า Bakken, Eagle Ford และ Marcellus Shale กลายเป็นพื้นที่สำหรับ การขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่มักจะเป็นข่าวอยู่ตลอดเวลา นักวิจัยจาก University of

Read more