ความตกลงระหว่าง New Jersey Institute of Technology (NJIT) และเครือซีเมนต์ไทย หรือ Siam Cement Group (SCG)

New Jersey Institute of Technology (NJIT) และเครือซีเมนต์ไทย หรือ Siam Cement Group (SCG) ได้ร่วมลงนามความตกลง (MOU) ในการสร้างความร่วมมือในการวิจัยและการสนับสนุนให้นักศึกษาไทยไปศึกษาต่อที่ NJIT โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวัสดุศาสตร์ การบำบัดน้ำเสีย และการจราจรอัจฉริยะ การร่วมมือของสถาบันนี้มุ่งตอบสนองความต้องการของสังคมโดยใช้ความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นเครื่องมือสำคัญ โดยในปีที่ผ่านมา

Read more

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การศึกษาวิจัยและการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านทรัพยากรน้ำบาดาล

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การศึกษาวิจัยและการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย) สมาคมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้อง DIPAK C.JAIN หอพักศศนิเวศ

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบริหารขอบเขตพืนทีน้ำท่วมและการป้องกันน้ำท่วม”

ดร.มนัส ชัยประเสริฐ วิศวกรของบริษัท Halff Associates Inc. มลรัฐเทกซัส และสมาชิกสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (The Associaltion of Thai Professionals in America and Cananda – ATPAC) ร่วมกับ ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้ รองคณบดีฝ่ายบริหาร

Read more

ศ.ดร. วิฑูรย์ ปริญญาวิวัฒน์กุล หนึ่งในผู้รับรางวัล 2013 IFT Fellows

ในเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา  สถาบัน The Institute of Food Technologists (IFT) ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล IFT Fellow ประจำปี 2013  รางวัลนี้เป็นรางวัลสำหรับนักวิชาชีพในสหรัฐอเมริกาที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่โดดเด่น ที่ช่วยพัฒนาและสร้างประโยชน์ให้แก่วงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ศ.ดร.วิฑูรย์ ปริญญาวิวัฒน์กุล ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร (Department

Read more

คณะกรรมการ ATPAC เยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.นิสัย วนากุล รักษาการประธานสมาคม ATPAC และ ศ.ดร.เมธี เวชารัตนา Manager, TUSCO Project นำคณะกรรมการสมาคม ATPAC เข้าเยี่ยมคารวะ นายพีรพันธุ์ พาลุสุข  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และ รศ. ดร. วีระพงษ์

Read more

การฝึกอบรมด้านเครื่องสแกน TEM และ SEM

สมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (Association of Thai Professionals in America and Canada – ATPAC) ร่วมกับสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.   สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อเรื่อง

Read more

การฝึกอบรม “การบริหารขอบเขตพื้นที่น้ำท่วม และการป้องกันน้ำท่วม”

สมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (Association of Thai Professionals in America and Canada – ATPAC) ร่วมกับ สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. [ปว.(วต)] สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Read more

การฝึกอบรมด้าน Medical Informatics

สมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (Association of Thai Professionals in America and Canada – ATPAC) ร่วมกับสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่อง:

Read more

บทสัมภาษณ์: ดร. อาจณรงค์ ฐานสันโดษ

  ดร.อาจณรงค์ ฐานสันโดษ (Dr. Artnarong Thansandote) เกิดที่ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (หรือ ระดับชั้น ม. 6 ในปัจจุบัน) จากโรงเรียนศรียาภัยจังหวัดชุมพร ปี พ.ศ. 2512 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

Read more