ความร่วมมือไทย – สหรัฐฯ ด้านความปลอดภัยทางด้านนิวเคลียร์

หลังจากเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ทำให้หลายประเทศตระหนักถึงผลกระทบที่รุนแรงและยาวนานของความรุนแรงของนิวเคลียร์ ก่อให้เกิดจุดเริ่มต้นในการศึกษาและพัฒนาการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมนุษยชาติ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานเดียวในประเทศไทยที่ทำหน้าที่กำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้ประโยชน์จากพลังงาน นิวเคลียร์และรังสี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ปส. ให้ความสำคัญทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ  โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหลายประเทศ ในช่วงวันที่ 14 – 16 มีนาคม 2560

Read more

แนวความคิด “one health” และการทูตวิทยาศาสตร์ Broadening the Tent: A One Health Approach to Global Health Diplomacy

ความหมายของแนวความคิด “one health” คือ สุขภาพของมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม มีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด ดังนั้น ในการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของมนุษย์ เราจะต้องให้ความสำคัญกับระบบนิเวศน์รอบตัวเราด้วย World Health Organization ได้กล่าวถึง การทูตเพื่อสุขภาพระดับโลก (global health diplomacy) ไว้ว่า

Read more

ตัวอย่างธุรกิจ STARTUP ในเขต DC, MD, VA

ธุรกิจ Startup ในปัจจุบัน มีสินค้าและบริการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าและบริการที่เกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี หรือแม้แต่อาหารและการเกษตร คอลัมน์นี้ขอนำเสนอตัวอย่าง ธุรกิจ Startup ในเขตพื้นที่วอชิงตัน ดี.ซี. (Washington D.C.) มลรัฐแมรี่แลนด์ (Maryland) และ มลรัฐเวอร์จิเนีย (Virginia) ซึ่งมีหลายธุรกิจที่น่าสนใจ

Read more

DMV Startup

DMV Startup เป็นองค์กรเอกชนที่มีเป้าหมายคือการสนับสนุนให้เกิดชุมชนบริษัท startup ในพื้นที่กรุง Washington D.C. โดยเชื่อมต่อผู้ประกอบการไปยังทรัพยากรต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจและการสร้างความรู้สึกของการเป็นชุมชนผู้ประกอบการที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว DMV Startup ใช้การจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ในการเชื่อมโยงผู้ประกอบการ DMV Startup มีสำนักงาน 3 แห่ง คือ

Read more

STARTUP สานต่อจุดเริ่มต้นวงการธุรกิจ Startups ของประเทศไทย

ในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมามีการใช้คำว่า Startups กันค่อนข้างมาก ซึ่งคำว่า Startup เกิดขึ้นครั้งแรกจากวงการไอทีในเขต Silicon Valley ประเทศสหรัฐฯ หมายถึง บริษัทที่วางแผนมาเพื่อเติบโตแบบก้าวกระโดด มีวิธีสร้างรายได้ที่สามารถหาเงินแบบทำซ้ำและขยายได้ง่าย อาทิ Facebook, Google, YouTube

Read more

AAAS Science Diplomacy 2017 การประชุมการทูตวิทยาศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2560

งานสัมมนา AAAS Science Diplomacy เป็นงานสัมมนาประจำปี จัดโดยหน่วยงาน American Association for the Advancement of Science (AAAS) มีประเด็นหารือสำคัญเกี่ยวกับการทูตวิทยาศาสตร์ และมีกลุ่มเป้าหมาย ของงานสัมมนาคือ นักวิทยาศาสตร์ ผู้มีส่วนในการตัดสินใจเชิงนโยบาย นักการทูต

Read more

ศูนย์นวัตกรรมอาหารในประเทศสหรัฐฯ

ศูนย์นวัตกรรมอาหารในประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วนใหญ่เป็นของภาคมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน โดยนอกจากจะเป็นผู้พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ แล้วยังให้การสนับสนุนด้านธุรกิจแก่ผู้ประกอบการอีกด้วย ตัวอย่าง ของศูนย์นวัตกรรมอาหารในประเทศสหรัฐฯ มีดังนี้ Rutgers Food Innovation Center (FIC) Rutgers Food Innovation Center (FIC) มหาวิทยาลัย Rutgers มลรัฐ

Read more

ความล้ำหน้าของเทคโนโลยีด้านการแพทย์ด้วยโฮโลแกรม (Hologram)

ที่มา: U.S.News & world report โดย Nicole P.Oran ผู้แปล: นส.ณิชชา ตันติศิรินทร์ ปัจจุบันนี้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทในทุกย่างก้าวของมนุษย์และมีแนวโน้มที่เพิ่มความสำคัญมากขึ้น ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นตัวบ่งชี้ว่ามนุษย์กำลังก้าวไปสู่โลกอนาคต มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและแยกขาดจากกันไม่ได้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาและประยุกต์ให้สามารถ ตอบสนองความต้องการและความจำเป็นของมนุษย์ที่หลากหลาย ตัวอย่างของการพัฒนาหนึ่ง คือ สื่อการเรียน การสอนทางการแพทย์ที่กำลังถูกพัฒนาด้วยความร่วมมือของ

Read more