การผลิตแอมโมเนียโดยการใช้แสงกระตุ้นปฏิฺกิริยา

ที่มา: Utah State University วันที่ 21 เมษายน 2559 Link: https://www.sciencedaily.com/releases/2016/04/160421145805.html สิ่งมีชีวิตจำเป็นต้องใช้ไนโตรเจนเพื่อการดำรงชีวิต กระบวนการในการสลายพันธะที่แข็งแกร่งของไนโตรเจนเพื่อให้อยู่ในรูปแบบที่มนุษย์ สัตว์ และพืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นั้นมี 2 กระบวนการ คือ 1) กระบวนการที่เกิดขึ้นโดยแบคทีเรียตามธรรมชาติ 2)

Read more

การพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีขนาดบางและเบาที่สุด

ที่มา: Massachusetts Institute of Technology วันที่ 26 กุมภาพันธ 2559 Link: https://www.sciencedaily.com/releases/2016/02/160226133603.htm ศ.ดร. Vladimir Bulovic รองอธิการบดีดานนวัตกรรม รวมกับ Annie Wang นักวิจัย และนักศึกษาปริญญาเอก

Read more

สาหร่าย (algae) แหล่งพลังงานทางเลือกในอนาคต

ที่มา: ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ผู้เชี่ยวชาญวิจัย ฝ่ายวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ฝวช.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) “สาหร่าย” (algae) เป็นกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะร่วมกัน คือ มีคลอโรฟิลล์ เอ (chlorophyll a) สำหรับใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง มีความหลากหลายของสัณฐานวิทยา (morphology) สูง ประกอบด้วยเซลล์เพียงเซลล์เดียว หรือหลายเซลล์ มีขนาดตั้งแต่เล็กมากจนมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าขนาดพิโค

Read more