ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของสหรัฐฯ

นโยบาย S&T ของประธานาธิบดีโอบามา
นโยบายทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสหรัฐฯ สามารถแบ่งออกเป็นหัวข้อหลักได้ดังต่อไปนี้

เตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากรเพื่อการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 (STEM Education)
Key Players: NSF, ED
Key Focus: พัฒนาการศึกษาตั่งแต่ pre-school จนถึง post-doctorate และพัฒนาคุณภาพของผู้สอน

เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของกลุ่มอุตสาหกรรมสหรัฐฯ
Key Players: NSF, DOD, DOE, DOC
Key Focus: ลงทุนในเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆสู่ตลาดโลก

ส่งเสริมพลังงานสะอาดและพลังงานภายในประเทศ
Key Players: DOE, NSF
Key Focus: เพิ่มการผลิตพลังงานสะอาดและพลังงานภายใน ประเทศ เพื่อลดการพึ่งพิงพลังงานจากต่างประเทศ

การสร้างบรรยากาศการพัฒนานวัตกรรมแก่ภาคเอกชน
Key Players: DOI, DOC
Key Focus:
– ลดหย่อนภาษีแบบถาวร (Tax credit permanent)
– ผ่อนปรนภาษีแก่บริษัทขนาดเล็ก และบริษัทที่เริ่มธุรกิจใหม่
– สนับสนุนการปฎิรูปกฎหมายการเข้าเมือง(Immigration reform)
– ปฏิรูประบบสิทธิบัตร (Reform the patent system)
– ส่งเสริมการพัฒนา Next generation broadband

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข
Key Players: DOE, NSF
Key Focus:
– ความก้าวหน้าทางงานวิจัย Stem Cell
– การพัฒนาด้าน Genomics เพื่อทางการแพทย์

ความมั่นคงของประเทศ
Key Players: DOD
Key Focus: การวิจัยเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งทางทหารและพัฒนาด้านความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูล (Cyber Security)

สร้างความเข้มแข็งของความเป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์อวกาศ
Key Players: NASA, NSF
Key Focus: มุ่งพัฒนาการค้นคว้าวิจัยทางด้านอวกาศเพื่อให้สหรัฐฯ รักษาความเป็นผู้นำด้านอวกาศ

เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Key Players: NSF, NASA, NOAA, DOI
Key Focus: ศึกษาผลกระทบและวิธีการรับมือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เพื่อลดภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

การส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตร
Key Players: USDA
Key Focus:
– เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ การเกิดโรคและแมลงศัตรูพืช และการก่อการร้ายด้านชีวภาพ
– สนับสนุนงานวิจัยการพัฒนาพันธุ์พืชให้มีความต้านทานต่อสภาวะแห้งแล้ง รวมถึงการพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแก่ประเทศกำลังพัฒนาด้วย

โครงการยุทธศาสตร์

Cross-Agency Priority Goal
Key Players: All Government Agencies
Key Focus: การประสานงานระหว่างกระทรวงต่างๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ของรัฐบาลกลาง

Advanced Manufacturing
Key Players:
Advanced Manufacturing Partnership (AMP)
Key Focus: ลงทุนในเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อสร้างงานและสนับสนุนการลงทุนในสหรัฐฯ

The U.S. Global Change Research Program (USGCRP)
Key Players: NSF, NASA, NOAA, DOI
Key Focus: ประเมินผลกระทบและค้นหาวิธีรับมือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เพื่อลดความเสียหายและภัยพิบัติที่อาดจะเกิดขึ้นในอนาคต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *