สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

NRCT-TH

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์  

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

วิสัยทัศน์ วช. (พ.ศ.2555 – 2559)

“วช. เป็นองค์กรหลักของประเทศที่ชี้นำการพัฒนาประเทศโดยใช้การวิจัยและพัฒนา
รวมถึงเป็นผู้นำการพัฒนาระบบวิจัยของชาติ”

นโยบายคุณภาพ วช. ประจำปี 2555

“สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มุ่งมั่นการนำองค์กรสู่การเป็นหน่วยงานกลาง ด้านการบริหารงานวิจัยของประเทศ ที่ทุกภาคส่วนยอมรับในบทบาทการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ การส่งเสริมการวิจัยอย่างมีทิศทาง การวางมาตรฐานด้านการวิจัย การเชื่อมโยงฐานข้อมูลการวิจัยของประเทศ และการจัดการความรู้จากการวิจัยโดยการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ”
(โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของ วช.)

พันธกิจ

  1. จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
  2. พัฒนามาตรฐานการวิจัย ระบบวิจัย และติดตามประเมินผล
  3. จัดทำรายงานสถานภาพการวิจัย และดัชนีการวิจัยของประเทศ
  4. เป็นศูนย์กลางข้อมูลการวิจัย โดยมีระบบสารสนเทศที่มีเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อใช้ประโยชน์ในการเสนอแนะต่อรัฐบาลและการบริการผู้ที่เกี่ยวข้อง
  5. ส่งเสริมความร่วมมือการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมและเกื้อกูลการวิจัย การประดิษฐ์คิดค้น การถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปสู่ภาคสังคม อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ :

  1. จัดทำนโยบายยุทธศาสตร์ และกรอบงบประมาณการวิจัยแบบมีส่วนร่วมและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใช้นโยบาย ยุทธศาสตร์และกรอบงบประมาณในการดำเนินงาน
  2. บริหารการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย มาตรฐานการวิจัย ระบบการวิจัย และการกำกับติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
  3. พัฒนาและบริหารศูนย์ข้อมูลวิจัยเพื่อนำเสนอต่อรัฐบาลและสาธารณชนด้วยสารสนเทศที่ทันสมัย
  4. บริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศไปใช้ประโยชน์
  5. พัฒนาองค์การและทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

เว็บไซต์ http://www.nrct.go.th/th/Welcome.aspx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *