ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2529 โดยเป็นโครงการหนึ่งในสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน (ชื่อในขณะนั้น) เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านโลหะและวัสดุ ซึ่งมีความสำคัญต่อการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม และการพัฒนาประเทศโดยรวม ต่อมาวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2534 เอ็มเทคได้รวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี แห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นหน่วยงานรูปแบบใหม่ของรัฐที่จัดตั้งขึ้น เพื่อให้มีความคล่องตัวในการดำเนินงาน

วิสัยทัศน์
เป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ ส่งเสริม สนับสนุน ดำเนินการวิจัยและพัฒนาร่วมกับพันธมิตร เพื่อการสร้างองค์ความรู้ใหม่ และประยุกต์เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

พันธกิจ
– เป็นศูนย์กลางทางวิชาการในด้านเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ ทั้งในส่วนของข้อมูล ข่าวสาร ตลอดจนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ
– ทำหน้าที่ประสานและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาระหว่างนักวิจัยของศูนย์ฯ และนักวิจัยจากหกน่วยงานภายนอก ตลอดจนผู้ใช้เทคโนโลยีในกลุ่มของภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
– ให้บริการทางวิชาการ รวมทั้งการจัดฝึกอบรม การวิเคราะห์ทดสอบ และการแก้ปัยหาทางภาคการผลิต

ใน ปีงบประมาณ 2548 เอ็มเทคได้ปรับรูปแบบการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ของ สวทช. ในการเป็นองค์กรหนึ่งซึ่งร่วมผลักดัน ในการเพิ่มศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีของประเทศ เพื่อตอบสนองกับสถานการณ์ และความต้องการทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนา ประเทศ โดยมีการพัฒนากลยุทธ์ในลักษณะการบริหารเชิงโปรแกรม และบูรณาการร่วมกัน ระหว่างศูนย์แห่งชาติทั้งหมดใน สวทช. เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาของประเทศในทิศทางการบริหารงานวิจัย (2554-2559) ได้แก่
1. อุตสาหกรรมอาหารและเกษตร
2. อุตสาหกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
3. อุตสาหกรรมสุขภาพและการแพทย์
4. อุตสาหกรรมทรัพยากรชุมชนและผู้ด้อยโอกาส
5. อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ

เอ็มเทคได้วางแนวทางการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของสวทช.  เพื่อเป็นแนวทางในการทำงาน ซึ่งมีการจัดกลุ่มแผนการทำงานตามลำดับความสำคัญ เร่งด่วนเป็น 4 กลุ่ม คือ

  • กลุ่มกลยุทธ์คลัสเตอร์ย่อย (Strategic Sub cluster) หมายถึง งาน/โปรแกรมที่ สวทช. ตั้งเป้าหมายที่จะดำเนินการให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม ภายในเวลาของแผน กลยุทธ์ 5 ปี โดยได้ประเมินศักยภาพและความสามารถของ สวทช. ในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายแล้วว่าสามารถดำเนินการเอง สนับสนุน และนำเข้า ซึ่งจะมีข้อมูลของความต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งศักยภาพของ สวทช. ที่จะดำเนินการประกอบการพิจารณางานเร่งด่วน และมีความพร้อมที่จะนำผลผลิตสู่ กลุ่มเป้าหมายในระยะอันสั้น
  • กลุ่มคลัสเตอร์หลัก (Cluster) หมายถึง งาน/กลุ่มโปรแกรมที่ สวทช. ต้องดำเนินการเพื่อตอบสนองคลัสเตอร์ กลยุทธ์หลักและเป็นการพัฒนาคลัสเตอร์ ย่อยให้มีความเข้มแข็งเพื่อทำสู่ Strategic Sub cluster ในอนาคต โดยเป็นภารกิจงานที่ สวทช. ต้องพัฒนาศักยภาพ ดำเนินงาน ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  • กลุ่มงานพื้นฐานที่มีความจำเป็น (Essential Program) หมายถึง งาน/กลุ่มโปรแกรมที่ สวทช. จำเป็นต้องดำเนินการ เพื่อเป็นฐานความสำเร็จของงานในอนาคตและทำให้เกิด ประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการทรัพยากรของ สวทช. เช่น งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสาขาหลัก งานตามภารกิจหลักด้านถ่ายทอดเทคโนโลยี การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงานภายนอก การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานเพื่อการให้บริการ และให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหา เป็นต้น
  • กลุ่มงานบริหารจัดการภายใน (Internal Management) หมายถึง งาน/กลุ่มโปรแกรมที่ สวทช. มุ่งเสริมสร้างให้เกิดการบริหารจัดการภายในองค์กร ด้วยระบบการบริหารที่มี ประสิทธิภาพ คล่องตัว และการพัฒนาเครื่องมือ/กลไก/บุคลากรให้มีความก้าวหน้าในวิทยาการและทักษะ อย่างต่อเนื่อง

    ซึ่งทั้ง 4 กลุ่มนี้ เอ็มเทคได้ดำเนินการเตรียมความพร้อม เพื่อตอบสนองกับแผนระดับประเทศและแผน  นอกจากนี้ เอ็มเทคมีปรัชญาและจริยธรรมในการดำเนินการโดยเชื่อมั่นในคุณค่าของบุคลากร ดูแลพนักงานและลูกจ้าง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย อาชีวอนามัยและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินการขององค์กรภายใต้กรอบของ นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

เว็บไซต์ : http://www.mtec.or.th/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *