สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ประวัติสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)
เริ่มดำเนินงาน

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานซึ่งแยกออกมาจากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
โดยมีภารกิจหลักในการวิจัย พัฒนา ให้บริการและเผยแพร่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์

สถานที่ตั้งสำนักงาน
9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โทร. 037 392 901 – 6
โทรสาร 037 392 913

สำนักงานสาขา จตุจักร กรุงเทพฯ 

16 ถ.วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 (ติดต่อ อาคาร 9 ชั้น 2)
โทร . 02 596 7600 ต่อ 3218-3221
โทรสาร 02 579 0220
เว็บไซต์ http://www.tint.or.th
วิสัยทัศน์ 
“องค์กรนำในการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งด้านนวัตกรรมเพื่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศ”
พันธกิจ

1. ดำเนินการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
2. ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้คำปรึกษาแนะนำการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
3. บริหารจัดการ การเดินเครื่องปฏิกรณ์และอุปกรณ์นิวเคลียร์ รวมทั้งให้บริการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์และด้านความปลอดภัย
4. พัฒนาเครือข่ายและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
5. เผยแพร่และสร้างความเข้าใจเพื่อให้เกิดการยอมรับ และประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ในการพัฒนาประเทศ

โครงการที่สำคัญของหน่วยงาน

โครงการวิจัยใน 5 ด้าน ได้แก่

1. ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
2. ด้านเทคโนโลยีชีวภาพและการเกษตร
3. ด้านวัสดุศาสตร์และอุตสาหกรรม
4. ด้านสิ่งแวดล้อม
5. ด้านวิทยาการก้าวหน้า

บริการที่น่าสนใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *