สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ประวัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เริ่มดำเนินงาน

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ประเทศไทย (วว.) เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการตามนโยบายพิเศษของรัฐในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เดิมมีชื่อว่าสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย (สวป.) ซึ่งตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2506 และได้เปลี่ยนมาใช้พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 สืบเนื่องจากการจัดตั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2522 จนถึงปัจจุบัน


สถานที่ตั้งสำนักงาน
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533 โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533
Call Center Tel. 0 2579 3000เว็บไซต์ http://www.tistr.or.th

แผนที่หน่วยงาน


ดู แผนที่วิทยาศาสตร์ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

วิสัยทัศน์ 
วว. เป็นองค์กรบูรณาการเทคโนโลยีด้านอาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ พลังงานทดแทน และสิ่งแวดล้อม เป็นศูนย์กลางการบริการว.และท.ที่ทันสมัยในอาเซียน ที่เสริมสร้างความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิต การบริการ และพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้
พันธกิจ

1. บูรณาการผลงานสู่เชิงพาณิชย์ ด้านอาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ พลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม ที่มีความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
2. บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยระบบคุณภาพและมาตรฐาน
3. ผลักดันให้เกิดการถ่ายทอดผลงานและให้บริการที่สนองความต้องการกลุ่มเป้าหมายทั้งภาคการผลิต ภาคบริการและชุมชน ด้วยการจัดการธุรกิจและการตลาดที่เข้มแข็ง
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม


โครงการที่สำคัญของหน่วยงาน

บริการที่น่าสนใจ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *