สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

ประวัติสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
เริ่มดำเนินงาน

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้รับการสถาปนาขึ้นตามพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พุทธศักราช 2540 ให้เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีระบบบริหารงานเป็นอิสระอยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีพันธกิจสำคัญคือ การพัฒนามาตรฐานการวัดแห่งชาติให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และถ่ายทอดความถูกต้องของการวัดไปสู่กิจกรรมการวัดต่างๆในประเทศ รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านมาตรวิทยาแก่สังคมไทย เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พุทธศักราช 2541 โดยมีที่ทำการชั่วคราว ณ อาคารมาตรวิทยาและศูนย์สารนิเทศวิทยาศาสตร์ ตั้งอยู่ที่ถนนพระรามที่หก


สถานที่ตั้งสำนักงาน
3/4-5 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์   0 2577 5100
โทรสาร 0 2577 2877,0 2577 2859เว็บไซต์ http://www.nimt.or.th

แผนที่หน่วยงาน


ดู แผนที่วิทยาศาสตร์ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

วิสัยทัศน์ 
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติเป็นองค์กรหลักของประเทศ ในการพัฒนาระบบมาตรวิทยาของชาติ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ที่มีบทบาทสำคัญต่อการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ การคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

พันธกิจ
 

1. พัฒนามาตรฐานการวัดแห่งชาติให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
2. ถ่ายทอดความถูกต้องด้านการวัดสู่กิจกรรมการวัดต่างๆในประเทศ
3. เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านมาตรวิทยาแก่สังคมไทย เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของมาตรวิทยา


บริการที่น่าสนใจ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *