สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประวัติสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เริ่มดำเนินงาน
     สืบเนื่องจากการประชุม คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๙/๒๕๑๙ มีมติให้แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการ วางนโยบาย และแผนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยมี ศ.ดร.ชุบ กาญจนประกร เป็นประธานอนุกรรมการ และ ศ.ดร.สง่า สรรพศรี เป็นรองประธาน โดยจัดทำรายงาน เรื่อง “การปฏิรูประบบบริหาร ราชการของรัฐ” เสนอแนะให้จัดตั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงานขึ้น ซึ่งประธานคณะกรรมการบริหาร สภาวิจัยแห่งชาติ (นายสัญญา ธรรมศักดิ์) ได้เสนอต่อนายกรัฐมนตรี (นายธานินทร์ กรัยวิเชียร)
และรัฐบาลในสมัยนั้น ได้รับเรื่องไว้พิจารณา แต่ยังไม่มีข้อยุติก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเสียก่อน รัฐบาลต่อมา คณะรัฐมนตรีโดย พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ เป็นนายกรัฐมนตรีได้มอบให้คณะที่ปรึกษาระเบียบบริหาร ของนายกรัฐมนตรี ซึ่ง ดร.สมภพ โหตระกิตย์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และมี ศ.ดร.สุธี สิงห์เสน่ห์ เป็นประธานอนุกรรมการ พิจารณา และคณะรัฐมนตรีได้เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขประกาศคณะปฏิบัติ ซึ่งสภามีมติรับหลักการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ ๙๖ ตอนที่ ๔๐ มีผลใช้เมื่อ ๒๔ มีนาคม ๒๕๒๒ เป็นต้นมา และได้เปลี่ยนชื่อเป็น กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๓๕
ต่อมาในสมัยรัฐบาล ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้มีการปฏิรูประบบราชการให้ทันสมัยกับสถานะการปัจจุบัน กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จึงได้ปฏิรูปเป็น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๕ ในบทบาทที่ชัดเจน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีสถานที่ตั้งอยู่ที่ถนนพระราม ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ (ตรงข้ามโรงพยาบาลรามาธิบดี)
โอนกิจการ
สถานที่ตั้งสำนักงาน
อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2 333 3700 Call Center 1313
โทรสาร 0 2 333 3833
เว็บไซต์ http://www.ops.go.th 

แผนที่หน่วยงาน


ดู กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

– โครงการศูนย์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมายเลขโทรศัพท์ 0 2 333 3700 ต่อ 3829,3827
– โครงการคลินิกเทคโนโลยีที่พึ่งของชุมชน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2 333 3917-8
– ศูนย์บริการร่วมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมายเลขโทรศัพท์ 1313
– โครงการการบูรณาการงานด้าน วท. กับกลุ่มจังหวัด/จังหวัด หมายเลขโทรศัพท์ 0 2 333 3700 ต่อ 5001
– โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมายเลขโทรศัพท์ 0 2333 3949
– โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2333 3863-5
– โครงการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักร ในกระบวนการผลิตด้วยวิศวกรรมย้อนรอย หมายเลขโทรศัพท์ 0 2 333 3953
– โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคอุตสาหกรรม หมายเลขโทรศัพท์ 0 2 333 3953

วิสัยทัศน์ 
“เป็นองค์กรนำในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม”
พันธกิจ
1. เสนอแนะนโยบาย  ประสานและจัดทำยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการของกระทรวง
2. ส่งเสริม  สนับสนุน  และผลักดันการพัฒนากำลังคน การถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. กำกับ  ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดของกระทรวง รวมทั้งสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี
4. จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงให้เกิดความประหยัด  คุ้มค่า  รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารและการบริการของหน่วยงานใน สังกัด และเป็นศูนย์ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. กำหนดทิศทางและแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศในกรอบภารกิจของกระทรวง
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง

ดาวน์โหลดเอกสาร Pdf File

 

โครงการที่สำคัญของหน่วยงาน 

บริการที่น่าสนใจ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *