กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ความเป็นมา

จากประวัติศาสตร์อันยาวนานของกรมวิทยาศาสตร์บริการนับเนื่องจากปี พ.ศ.2434 หน่วยงานวิเคราะห์แร่  ซึ่งเป็นหน่วยงานเล็กๆ ในกรมราชโลหกิจและภูมิวิทยา กระทรวงเกษตราธิการ ได้ยกฐานะขึ้นเป็น กองแยกธาตุ ใน ปีพ.ศ. 2455 สังกัด กรมกษาปณ์สิทธิการ  กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  โดยได้รวบรวมงานวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดมารวมไว้ในกอง
ต่อมาในปี พ.ศ. 2461 กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ได้รวมงานวิทยาศาสตร์ที่ดำเนินการอยู่ในที่ต่าง ๆ มาไว้ในที่แห่งเดียวกัน โดยจัดตั้งศาลาแยกธาตุ อยู่ในสังกัดของกรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ เมื่องานวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยขยายขอบเขตและเจริญมากขึ้น ศาลาแยกธาตุ  ได้ปรับปรุงกิจการและได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นกรมวิทยาศาสตร์ ในสังกัดของกระทรวงเศรษฐการ เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2476 และในปี 2485 สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ในช่วงเวลาดังกล่าวภาระหน้าที่ของกรมวิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าและมีปริมาณงานเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดหน่วยงานสำคัญที่แยกออกจากกรมวิทยาศาสตร์หลายหน่วยงาน เช่น องค์การเภสัชกรรม(2482) องค์การสารส้ม(2496) สถาบันวิจัยแห่งชาติ  หรือสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติในปัจจุบัน(2499) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ(2505) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(2506) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(2522) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ(2541)
ต่อมาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่4  (พ.ศ.2520-2524)  รัฐบาลได้จัดตั้ง กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน ขึ้นในปี พ.ศ.2522  (ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ทำให้กรมวิทยาศาสตร์เดิมเปลี่ยนชื่อเป็น กรมวิทยาศาสตร์บริการ แยกออกจากกระทรวงอุตสาหกรรมมาสังกัดอยู่ในกระทรวงที่ตั้งขึ้นใหม่นี้

สถานที่ตั้งสำนักงาน
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-2201-7000-4
โทรสาร 0-2201-7265
เว็บไซต์ http://www.dss.go.th
อีเมล์ webmaster@dss.go.th

แผนที่หน่วยงาน


ดู แผนที่วิทยาศาสตร์ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

วิสัยทัศน์ 
เป็นองค์กรเชี่ยวชาญและแหล่งอ้างอิงทางวิชาการระดับชาติด้านการวิเคราะห์ทดสอบ ที่ได้รับความเชื่อถือในระดับสากล เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันแก่ภาคการผลิต การค้า การบริการ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน
พันธกิจให้บริการด้านการวิเคราะห์ทดสอบ ในระดับเชี่ยวชาญ ของประเทศ วิจัยและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการทดสอบที่สามารถแข่งขันได้ ในระดับสากล และเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิต โดยการบริหารจัดการเชิงรุกแบบบูรณาการภายใต้ระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  เป็นแหล่งอ้างอิงของประเทศด้านการวิเคราะห์ทดสอบ  (Analytical Science)   เพื่อการรับรองคุณภาพสินค้า
ส่งออก และการคุ้มครองผู้บริโภค

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  ภาคการผลิต การค้า และ การบริการ ได้รับบริการทาง ว และ ท ที่มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  ผลงานและบริการทาง ว และ ท ใช้ประโยชน์ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการเพิ่มโอกาสการแข่งขันได้

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  เป็นศูนย์กลางการพัฒนากำลังคนทาง ว และ ท ของประเทศ ให้มีขีดความสามารถระดับสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 5 :  องค์กรและบุคลากรเป็นที่เชื่อถือยอมรับในระดับสากล  มีการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และมีธรรมาภิบาล

แบ่งส่วนราชการเป็น 1 สำนักงาน 4 สำนัก 3  โครงการ

สำนักงานเลขานุการกรม      
อำนาจหน้าที่
•    ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปและปฏิบัติงานสารบรรณของกรม
•    ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของกรม
•    ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี  การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของกรม
•    จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม
•    ดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมความรู้ ความก้าวหน้า และผลงานของกรม
•    ประสานงานและประมวลผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด ตลอดจนจัดทำแผนปฏิบัติงานของกรม ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บทของกระทรวง
•    ดำเนินการอื่นใดที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของกรม
•    ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักเทคโนโลยีชุมชน
อำนาจหน้าที่
•    ส่งเสริม  สนับสนุนและดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความต้องการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชุมชน  รวมทั้งพัฒนาชนบท  คุณภาพชีวิตและสังคม
•    ศึกษา  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านวัสดุศาสตร์  เซรามิก  สมุนไพร  อาหาร  และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
•    วิเคราะห์ทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ด้านวัสดุศาสตร์  เซรามิก  และสมุนไพร  เพื่อควบคุณภาพให้เป็นไปตามข้อกำหนดหรือกฎหมาย
•    ประสาน  ส่งเสริม  และดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ภาครัฐ  ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป
•    ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
อำนาจหน้าที่
•    ดำเนินการเกี่ยวกับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ และผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ รวมทั้งดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานและองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดการยอมรับซึ่งกันและกันในเรื่องการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ
•    บริการกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบเพื่อการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก
•    เป็นศูนย์กลางข้อมูลห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการของประเทศ
•    ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ รวมทั้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมงานด้านห้องปฏิบัติการ
•    ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ
อำนาจหน้าที่
บริหารจัดการศึกษาและฝึกอบรมทางวิชาการและเทคนิคปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   เพื่อเพิ่มความสามารถของกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อำนาจหน้าที่
เป็นหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
เป็นศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลเฉพาะทางเพื่อการศึกษา  วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
เป็นศูนย์ประสานงานสารสนเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระบบสารสนเทศทางวิชาการแห่งชาติ  จัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย  เพื่อร่วมกันใช้ทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดำเนินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อการบริหารงานของสำนักหอสมุด ฯ
ดำเนินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อการจัดการทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

โครงการเคมี
อำนาจหน้าที่
วิเคราะห์  ทดสอบ  ทางด้านเคมีและเคมีเชิงฟิสิกส์ของวัสดุและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้เครื่องมือหรือเทคนิคพิเศษ  เพื่อการศึกษาองค์ประกอบและควบคุมคุณภาพ  ให้เป็นไปตามข้อกำหนดหรือกฎหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ศึกษา  วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้  ด้านการทดสอบทางเคมีและเคมีเชิงฟิสิกส์  และพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์  ทดสอบ  เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านอุตสาหกรรม  รวมทั้งติดตามและศึกษาความเคลื่อนไหวของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม  เพื่อประเมินและวางแผนปฏิบัติการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการจัดทำระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานสากล  เพื่อเป็นศูนย์เชี่ยวชาญและห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ให้คำปรึกษาแนะนำและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการด้านเทคนิคการวิเคราะห์ทดสอบ  รวมทั้งการพัฒนาระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  แก่ห้องปฏิบัติการภาครัฐ  และภาคเอกชน
ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม
อำนาจหน้าที่
วิเคราะห์ทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ด้านฟิสิกส์  เคมีเชิงฟิสิกส์  เชิงกลและวิศวกรรม  เพื่อหาองค์ประกอบ  และเพื่อประโยชน์สำหรับการควบคุมคุณภาพ  ให้เป็นไปตามข้อกำหนดหรือกฎหมาย
วิเคราะห์ทดสอบมลพิษในสิ่งแวดล้อม
สอบเทียบปรับตั้งเครื่องมือ   และอุปกรณ์วัด  วิเคราะห์ทดสอบ
ศึกษา  วิจัย  เพื่อพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ทดสอบ
ศึกษา  วิจัย  และพัฒนาผลิตภัณฑ์และวัสดุต่าง  ๆ
ศึกษา  วิจัย  ผลกระทบด้านมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
ออกแบบ  ประดิษฐ์และบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์และบริการทางช่างให้แก่หน่วยงานต่าง  ๆ  ในกรม
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
อำนาจหน้าที่
•    ศึกษา  วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการด้านอาหาร  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ทดสอบ  และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ
•    วิเคราะห์ทดสอบอาหาร  ผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร  เพื่อหาสารอาหาร  สารเจือปน  และสารปนเปื้อน  ให้ถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัยในการบริโภค  ควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานอาหาร  ข้อกำหนด  หรือกฎหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ  รวมทั้งติดตามและศึกษาความเคลื่อนไหวของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร  เพื่อประเมินและวางแผนปฏิบัติการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
•    ดำเนินการจัดทำระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานสากล  ISO/IEC  17025  เพื่อเป็นศูนย์เชี่ยวชาญและห้องปฏิบัติการอ้างอิง
•    ให้คำปรึกษา  แนะนำ  และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับเทคนิคการวิเคราะห์ทดสอบอาหาร  ผลิตภัณฑ์อาหาร  และวัสดุสัมผัสอาหาร  รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  ให้แก่ห้องปฏิบัติการภาครัฐและเอกชน
•    สร้างเครือข่ายห้องปฏิบัติการทดสอบด้านอาหารและวัสดุสัมผัสอาหารทั้งในและต่างประเทศ
•    จัดทำบทความทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และเผยแพร่ผลงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
•    เป็นกรรมการวิชาการจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ให้ข้อคิดเห็นในการจัดทำพระราชบัญญัติอาหารและกฎระเบียบเกี่ยวกับการส่งออกอาหาร
•    ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

บริการที่น่าสนใจ

1.  บริการวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบ 
1.1 วิเคราะห์ทดสอบตัวอย่าง
– แร่ โลหะ โลหะผสม และตัวอย่างด้านอนินทรีย์ต่างๆ
– เชื้อเพลิง สารหล่อลื่น และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
– สารเคมีทางการเกษตร เช่น ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์
– น้ำ เช่น น้ำดื่ม น้ำใช้ น้ำเสีย
– ยาง และพลาสติก เช่น ยางดิบ ยางแผ่น ผลิตภัณฑ์ยาง
– เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ทางเคมี เช่น ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด น้ำยาฆ่าเชื้อ เครื่องสำอาง
กรด ด่าง เกลือ ตัวทำละลายอินทรีย์ สารปรับสภาพน้ำ เช่น สารส้ม โพลิอะลูมิเนียมคลอไรด์
– วัสดุก่อสร้าง และวัสดุโครงสร้าง เช่น กระเบื้องปูพื้น-บุผนัง-มุงหลังคา อิฐซีเมนต์ คอนกรีต
เหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย เครื่องดับเพลิง ถังก๊าซปิโตรเลียม
– เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น พัดลม หม้อหุงข้าว เตาไฟฟ้า  เตาไมโครเวฟ  เทปใช้งานไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  วัสดุ
ฉนวนไฟฟ้า   แบตเตอรี่รถยนต์
– เซรามิก และแก้ว
– เยื่อ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
– อาหาร และเครื่องดื่ม เช่น น้ำมัน และไขมันบริโภค นมและผลิตภัณฑ์นม เครื่องดื่ม เครื่องปรุง
แต่งรสอาหารสำเร็จรูป และกึ่งสำเร็จรูป อาหารทั่วไป สารเคมีที่ใช้ในอาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร
อาหารสัตว์
– สารมลพิษในสิ่งแวดล้อมทางอากาศ  น้ำ  และกากอุตสาหกรรม  รวมถึงมลภาวะทางเสียง
– ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทั่วไป เช่น ผลิตภัณฑ์ผิวชุบ ผลิตภัณฑ์ท่อ เส้นใย สิ่งทอ กาว
1.2 สอบเทียบ
– ด้านวัสดุอ้างอิง เช่น เครื่องวัดความชื้น เครื่องวัดความแข็ง เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง
– ด้านอุณหภูมิ เช่น ตู้อบ  เทอร์โมมิเตอร์ชนิดหลอดแก้ว เทอร์โมคัปเปิ้ล
– ด้านความดัน เช่น เกจวัดความดันของเหลว เกจวัดความดันก๊าซและสุญญากาศ
– ด้านความยาว และมิติ เช่น ตลับเมตร บรรทัดเหล็ก ไมโครมิเตอร์ ไดอัลเกจ เวอร์เนียคาลิปเปอร์
– ด้านมวล เช่น ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน เครื่องชั่ง
– ด้านปริมาตร เช่น บิวเรต ปิเปต กระบอกตวง
– ด้านการสั่นสะเทือน เช่น เครื่องวัดการสั่นสะเทือน หัววัดความเร่ง
– ด้านไฟฟ้า และความถี่ เช่น เครื่องวัดความต้านทาน มัลติมิเตอร์ เครื่องวัดความเร็วรอบ วัตต์
มิเตอร์
– ด้านแรง เช่น เครื่องวัดแรงดึงแรงอัด

ขั้นตอนการส่งตัวอย่างและรับผลการทดสอบสอบเทียบ
1.    ส่งตัวอย่างที่ฝ่ายสารบรรณ
2.    กรอกใบคำร้อง และระบุวิธีการรับผลการวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบ(รับที่หน่วยงาน/ไปรษณีย์
ลงทะเบียน)
3.    คิดค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์ฯ ที่ฝ่ายสารบรรณ
4.    ชำระค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์ฯ ที่ฝ่ายคลัง
5.    ฝ่ายสารบรรณโทรแจ้งผู้รับบริการรับผลการวิเคราะห์ฯ หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

การให้บริการทดสอบแบบประจำ
1.   การส่งตัวอย่างทดสอบแบบประจำ คิดค่าธรรมเนียมตามอัตราปกติ โดยมีส่วนลดดังนี้
ค่าธรรมเนียม 50,000 ถึง 100,000  บาท ลด 10 %
ค่าธรรมเนียม  100,000  บาท ขึ้นไป  ลด 20 %
ทั้งนี้ผู้ส่งตัวอย่างจะต้องชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมด(หลังจากหักส่วนลดแล้ว) พร้อมการส่งตัวอย่างครั้งแรก
2.    การทดสอบแบบประจำต้องเป็นตัวอย่างประเภทและชนิดเดียวกัน    แต่ละครั้งต้องมีเวลาไม่เกิน 1 ปี  และ
ต้องจัดทำแผนการส่งตัวอย่างทดสอบแนบมาด้วย
3.    การส่งตัวอย่างทดสอบครั้งต่อไปทุกครั้งให้แนบสำเนาคำร้องพร้อมแผนการส่งตัวอย่างทดสอบ
4.    กรมวิทยาศาสตร์บริการสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการลดค่าธรรมเนียมกรณีผู้ส่งตัวอย่างไม่ปฏิบัติตาม
แผนการส่งตัวอย่างทดสอบ
หมายเหตุ
ขอรับคำร้อง เรื่อง ขอส่งตัวอย่างทดสอบแบบประจำได้ที่ ฝ่ายสารบรรณ
ชั้น1 อาคารตั้ว  ลพานุกรม  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  โทร. 0 2201 7064-5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *