กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

วิสัยทัศน์

“ เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
เพื่อสร้างปัญญาในสังคม สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ”

พันธกิจ/ภารกิจหลัก

  1. เสนอแนะนโยบาย และจัดทำยุทธศาสตร์/ แผนด้าน วทน. โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  2. ริเริ่ม เร่งรัด ผลักดันและดำเนินการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่มีผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
  3. ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ สร้างคนดีและคนเก่งในทุกระดับ รวมทั้งสร้างความตระหนักด้าน วทน.ให้แพร่หลาย และเป็นที่ยอมรับกับทุกภาคส่วนของประเทศ
  4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสนับสนุนและกลไกด้านต่างๆ ที่เอื้อต่อการสร้างปัญญา และการนำองค์ความรู้ทางด้าน วทน.ไปใช้เพิ่มคุณค่ากับภาคการผลิต รวมถึงภาคสังคม
  5. สนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรมให้แก่ภาคการผลิตและบริการ รวมทั้งบริการสังคมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มผลิตภาพทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

ค่านิยม

MOST :

M = Merit & Modernization (สร้างสรรค์สิ่งดีงาม และ ทันสมัยอยู่เสมอ)
O = Outcome-Oriented (มุ่งประโยชน์ของชาติเป็นหลัก)
S = Social Accountability (มีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม)
T = Transparency & Teamwork (โปร่งใสตรวจสอบได้ และ มีการทำงานร่วมกันทั้งองค์กร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน)

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 news.pngหน้าที่ความรับผิดชอบ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน ส่งเสริม และ พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และราชการอื่นๆตามที่มีกฏหมายกำหนด ให้เป็น อำนาจหน้าที่ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานในสังกัด

• สำนักงานรัฐมนตรี (สร.)
• สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)
• กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
• สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)

• สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
• องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพ.)

• สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.)
• สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)
• สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

• สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) (สทอภ.)
• สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) (สทน.)
• สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) (สซ.)
• สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (ดร.)
• สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.)
• สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (นว.)

หมายเหตุ
หน่วยงานที่อยู่ในระหว่างยกฐานะเป็นองค์การมหาชน 1 หน่วยงาน

• สถาบันปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *