ข้อมูลวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

STI-info-icon-4

ข้อมูลข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากประเทศสหรัฐอเมริกา (คลิ๊ก)

ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศหนึ่งที่มีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันดับต้นๆ ของโลก รัฐบาลของสหรัฐฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรงบประมาณการวิจัยแก่หน่วยงานต่างๆ การสนับสนุนการศึกษาด้าน STEM Education (สะเต็มศึกษา) การสนับสนุนผู้ประกอบการให้นำเอางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ฯลฯ สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. จึงได้รวบรวมข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเป็นฐานข้อมูลให้แก่ผู้ที่สนใจ

STI-info-icon-1

ข้อมูลข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากกรุงบรัสเซลส์ (คลิ๊ก)

สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์  [ปว.(บซ.)] เป็นหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการประสานงานและให้คำปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาการดำเนินการตามพันธกรณีหรือความตกลงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของประเทศในสหภาพยุโรป สร้างเครือข่ายระหว่างนักวิชาชีพไทยและนักศึกษาไทยที่อยู่ในยุโรป ตลอดจนหน่วยงานในสหภาพยุโรปกับหน่วยงานในประเทศไทย เสริมสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากยุโรปสู่ประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย

 STI-info-icon-2

ข้อมูลข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากประเทศแคนาดา (คลิ๊ก)

รัฐบาลประเทศแคนาดากําลังเสริมสร้างอนาคตของประเทศด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการวิจัยเนื่องจากการค้นพบทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่เป็นปัจจัยสําคัญต่อพลวัตทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน รัฐบาลแคนาดาจึงส่งเสริมให้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการวิจัย สร้างงานปรับปรุงคุณภาพชีวิต และประโยชน์สาธารณะด้านต่างๆ รวมถึงข้อท้าทายด้านต่างๆ ในศตวรรษที่ 21 เช่น การรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ การคุ้มครองความปลอดภัยและความมั่นคง การบริหารจ

 STI-info-icon-3

ข้อมูลข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากประเทศกลุ่มลาตินอเมริกา (คลิ๊ก)

ประเทศในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา เป็นหนึ่งในเขตอาณาของสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ หน่วยงานที่สำนักงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ