โครงการ NASA DEVELOP

img_jan15_1

 

Quick Link:งานแสดงผลงานของนักศึกษาไทยในการศึกษาวิจัยด้านน้ำร่วมกับองค์การ NASA ภายใต้โครงการ DEVELOP ณ สำนักงานใหญ่องค์การ NASA และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันผลงานของนักศึกษาที่ได้จากการฝึกอบรมในโครงการ NASA DEVELOP ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2558

โครงการ NASA DEVELOP 

โครงการ DEVELOP เป็นโครงการศึกษาวิจัยที่มุ่งเน้นการพัฒนานักเรียน นักศึกษา และนักวิชาชีพที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย โครงการนี้ได้ดำเนินการมาแล้วกว่า ๑๒ ปี เปิดอบรมปีละ ๓ ครั้ง คือ ภาคฤดูใบไม้ผลิ (ม.ค. – เม.ย.) ภาคฤดูร้อน (มิ.ย. – ส.ค.) โดยนักเรียนและนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะถูกมอบหมายให้ไปเข้ารับการอบรม ณ ศูนย์วิจัยขององค์การ NASA ในมลรัฐต่างๆ เป้าหมายของโครงการนี้คือ การนำเอาเครื่องมือและข้อมูลขององค์การ NASA ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในทางปฏิบัติและนโยบาย

ในภาคฤดูร้อน ปี 2558 นักศึกษาไทยจำนวน 10 คนได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมฝึกอบรม และถูกส่งไปฝึกอบรม  ณ ศูนย์วิจัยขององค์การ NASA 3 แห่งคือ ศูนย์ Goddard Space Flight Center มลรัฐแมรี่แลนด์ ศูนย์ Marshall Space Flight Center และ ศูนย์ Wise County มลรัฐเวอร์จิเนีย นึกศึกษาไทย 10 คนประกอบด้วย นักศึกษาทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวน 7 คน ทุนกองทัพอากาศ 1 คน และนักศึกษาทุนส่วนเอกชนและส่วนตัวอีก 2 คน

10409146_1597760387163334_6894862822871085018_n 11313138_1597760390496667_255193096805871752_o

หัวข้อการฝึกอบรมและวิจัยของนักศึกษาไทยซึ่งถูกกำหนดโดยหน่วยงานของไทยและองค์การ NASA มี 2 หัวข้อ คือ

ภัยพิบัติของไทย : การตรวจสอบและเฝ้าติดตามความเสี่ยงและขอบเขตของอุทกภัยและภัยแล้งเพื่อการตัดสินใจอย่างรอบด้านและการจัดสรรทรัพยากร (Thailand Disaster: Monitoring Risk and Extent of Flood and Drought for Enhanced Decision Making and Resource Allocation)

การเกษตรของไทย : การตรวจสอบและเฝ้าติดตามการจัดการความสมบูรณ์และความตึงเครียดของพืชผลซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดินการเกษตร (Thailand Agriculture: Monitoring Food Crop Health and Stress Due to Changing Climate for Enriched Agricultural Land Management)”

รายชื่อนักศึกษาไทยที่เข้าร่วมโครงการ DEVELOP ภาคฤดูร้อน ปี 2558

นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลไทย

  • นายคมสันต์ รัตนกิจสุนทร นักศึกษาระดับปริญญาเอก  University of Southern Californiaมลรัฐ California สาขา  Mechanical Engineering (Major) และ Fluid Dynamics (Minor)   ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สังกัด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • นางสาวชิสาพัชร์ สุปัญญาโชติสกุล นักศึกษาระดับปริญญาเอก Purdue University มลรัฐ Indiana สาขา Civil Engineering (Major) และ Geometrics Engineering (Minor) ทุนสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ สังกัด สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีทางอากาศและภูมิสารสนเทศ
  • นายนพดล สุกแสงปัญญา นักศึกษาระดับปริญญาเอก Purdue University มลรัฐ Indiana สาขา Civil Engineering (Major) และ Materials Engineering (Minor) ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สังกัด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • นายวทัญญู สุขเสงี่ยม นักศึกษาระดับปริญญาเอก Claremont Graduate University  มลรัฐ California สาขา Information Systems and Technology (Major) และ Geographic Information Systems (Minor)  ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ทุน ก.พ. สังกัด สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีทางอากาศและภูมิสารสนเทศ
  • นางสาวศรีสุนี วุฒิวงศ์โยธิน นักศึกษาระดับปริญญาเอก University of California Davis มลรัฐ California สาขา Water Resources Engineering ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สังกัด มหาวิทยาลัยบูรพา
  • นายอธิภัทร วรรธอนันตชัย นักศึกษาระดับปริญญาโท Georgia Institute of Technology มลรัฐ Georgia สาขา Aerospace Engineering ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สังกัด สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีทางอากาศและภูมิสารสนเทศ
  • นายอารมณ์ เบิกฟ้า นักศึกษาระดับปริญญาเอก  University of Washington มลรัฐ Washington สาขา Mechanical Engineering ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สังกัด มหาวิทยาลัยมหิดล
  •  นนอ. ธนภัทร วิเชียรลักษณ์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี Embry-Riddle Aeronautical University มลรัฐ Florida  สาขา Aerospace Engineering ทุนกองทัพอากาศ

นักศึกษาทุนส่วนตัว

  • นางสาวชญานิฏฐ์ ชุ่มวัฒนะ นักศึกษาระดับปริญญาโท Carnegie Mellon University มลรัฐ Pennsylvania สาขา Energy Science, Technology and Policy, Concentration on Chemical Engineering
  • นายสหเขตร เพ็ญสุต นักศึกษาระดับปริญญาตรี Brown University มลรัฐ Rhode Island สาขา Computer Science

1614492_915193615206869_8972885735555690305_o 11017225_931666643559566_3535093752044295695_o 11402628_917107018348862_1345059647687766680_o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานแสดงผลงานของนักศึกษาไทยในการศึกษาวิจัยด้านน้ำร่วมกับองค์การ NASA ภายใต้โครงการ DEVELOP ณ สำนักงานใหญ่องค์การ NASA และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

องค์การ NASA ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดโครงการฝึกอบรบ  NASA DEVELOP ซึ่งเป็นโครงการฝึกอบรมและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์โลก ณ ศูนย์วิจัยต่างๆ ขององค์การ NASA ในประเทศสหรัฐอเมริกา  โดยปีนี้เป็นปีแรกที่มีการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของไทยและหน่วยงาน NASA DEVELOP และมีนักศึกษาไทยเข้าร่วมการฝึกอบรม การฝึกอบรม NASA DEVELOP ภาคฤดูร้อนปี ๒๕๕๘ มีนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าโครงการจำนวน ๑๐ คน และได้รับมอบหมายให้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเฝ้าระวังทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตรและการเตรียมรับมือกับภัยแล้งในประเทศไทยโดยใช้เครื่องมือและข้อมูลจากดาวเทียมขององค์การ NASA การฝึกอบรมมีระยะเวลา ๑๐ สัปดาห์ ระหว่างวันที่ ๑ มิ.ย. – ๗ ส.ค. ๒๕๕๘ เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรม นักศึกษาไทยที่ร่วมโครงการ DEVELOP ได้เดินทางมาจัดแสดงผลงาน ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. – ๑๗.๓๐ น. โดยมีนายสาโรจน์ ธนสันติ อัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันเป็นประธานในงานดังกล่าว นอกจากนี้ ได้รับเกียรติจาก Lawrence Friedl, Director of Applied Science Program องค์การ NASA และMelanie Salyer, Deputy Clerk of Court เทศมณฑล Wise มลรัฐ Virginia ร่วมกล่าวต้อนรับแขกที่มาร่วมงาน และมีนายพิรุฬ เพียรล้ำเลิศ อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) และนายกฤษฎา ธาราสุข อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ร่วมต้อนรับแขกในงาน

small DSC_0041
คณะนักเรียนถ่ายภาพร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนี้
smallDSC_0064
นายสาโรจน์ ธนสันติ อัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันเป็นประธานในงาน
small DSC_0067
Lawrence Friedl, Director of Applied Science Program องค์การ NASA ร่วมกล่าวต้อนรับแขกที่มาร่วมงาน
small DSC_0095
กลุ่มนักศึกษาขณะบรรยายผลงานของแต่ละกลุ่ม
small photo 1-6 (1)
ตัวแทนนักศึกษาไทยและองค์การ NASA ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 

รายงานข่าวงานแสดงผลงาน ณ สถานเอกอัครราชทูต กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ผ่าน VOA Thai

จากนั้น ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๕๘ พวกเขาได้ไปร่วมงานจัดแสดงผลงานใหญ่ NASA DEVELOP Showcase ณ สำนักงานใหญ่องค์การ NASA กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ซึ่งเป็นงานจัดแสดงผลงานของผู้ร่วมโครงการ NASA DEVELOP ทั้งหมดของภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๕๘  ผลงานของนักศึกษาไทยแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการศึกษาวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่ของซึ่งเป็นที่ยอมรับในองค์กรวิจัยระดับโลกอย่างองค์การ NASA นอกจากนี้ ผลงานที่ได้จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ประเทศไทยยังสามารถนำไปเผยแพร่และประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์จริงต่อไป การจัดโครงการ NASA DEVELOP ให้แก่นักศึกษาไทยในปีนี้กล่าวได้ว่าประสบความสำเร็จและเป็นที่ภาคภูมิใจอย่างยิ่ง

small photo 24 (2) small photo 53 (3)

 

ผลงานของนักศึกษาไทย

ติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องได้ที่ https://www.facebook.com/thaidevelop2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *