เกี่ยวกับ OSTC

สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน (Office of Science and Technology – OSTC) เป็นหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี OSTC  ได้รับการจัดตั้งเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ เพื่อดำเนินภารกิจในประเทศสหรัฐอเมริกาและมีเขตอาณาครอบคลุมถึงประเทศแคนาดา เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานและให้คำปรึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดจนการสืบค้น แสวงหา ติดตาม รวบรวมข้อมูลข่าวสารความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในทวีปอเมริกาเหนืออย่างใกล้ชิดและทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้งติดตามและประสานงานโครงการตามพันธกรณีที่มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา และประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ พัฒนาบุคลากร และส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปสู่ประเทศไทย โดยการประสานงานและการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับนักวิชาชีพที่เป็นนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกร และผู้ที่ปฏิบัติงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งที่เป็นคนไทยและคนต่างชาติที่ทำงานอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ของนักวิชาชีพเหล่านี้ ไปช่วยส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันกับประเทศต่างๆได้

  • เฝ้าติดตาม วิเคราะห์และจัดทำแนวทาง ข้อเสนอแนะนโยบาย  มาตรการ ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จากตัวอย่างความสำเร็จของประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศแคนาดา และประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกา  เสนอต่อกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและหน่วยงานอื่นๆ  เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และเตรียมความพร้อมการสร้างความสามารถในการแข่งขันในช่วง ๕-๑๐ ปีข้างหน้า
  • แสวงหาความร่วมมือในการวิจัย พัฒนา และการประยุกต์ใช้ผลการวิจัย กับหน่วยงานและสมาคมนักวิชาชีพไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา และประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกา และประสานกับหน่วยงานในประเทศไทยเพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนา   ซึ่งจะส่งผลต่อ การพัฒนาการผลิต  การบริการ การจ้างงาน  สังคมและเศรษฐกิจของไทย
  • ทำหน้าที่ผู้แทนหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย ในการประชุมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การเจรจาที่จะสนับสนุนการส่งออกโดยมีประเด็นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวข้อง และการทำข้อตกลงระดับประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกา และประเทศไทย

OSTC Staff

รูปถ่าย นายกฤษฎา ธาราสุข
ผู้ช่วยทูตฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ณ กรุงวอชิงตัน
-> ประวัติของนายกฤษฏา ธาราสุข <-
isara นายอิศรา ปทุมานนท์
พนักงานประสานงานทั่วไป
 Daungkamol_2014 นางสาวดวงกมล เพิ่มพูลทวีทรัพย์
ที่ปรึกษาโครงการสืบค้นข้อมูลเทคโนโลยี
DSC_0052 นางสาวบุณยเกียรติ รักษาแพ่ง
ที่ปรึกษาการบริหารจัดการฐานข้อมูลและสารสนเทศของสำนักงานฯ

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

หน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คลิ๊ก)