The Library of Congress Webcast

Library of Congress เป็นสถาบันด้านวัฒนธรรมและหน่วยงานสนับสนุนการวิจัยของรัฐบาลที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐฯ นอกจากนี้ ยังเป็นห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่รวบรวมหนังสือ เอกสาร ภาพถ่าย แผนที่ และต้นฉบับเอกสาร หลายล้านฉบับ

กิจกรรมหนึ่งของ Library of Congress คือการจัดการประชุมและสัมมนาทางวิชาการต่างๆ เว็บไซต์ของเราได้รวบรวมคลิปการประชุมและสัมมนาที่น่าสนใจไว้ที่หน้านี้

To view Library of Congress Webcasts you need the RealPlayer, a free application for playing video and audio files.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *