หนังสือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่น่าสนใจ

Sausage-report-v2คลิ๊กที่นี่เพื่อโหลดหนังสือฉบับเต็ม รายงานการศึกษาเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกเวียนนาลดโซเดียม” โดย Dr. Witoon Prinyawiwatkul, ATPAC (Agro-Industry Team) & Department of Food Science, Louisiana State University, Baton Rouge, Louisiana, USA   และ ผศ. ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดทำโดยสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงวอชิงตัน  

วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อ พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์/กระบวนการผลิตอาหารส่งออกที่ใช้ สารทดแทนเกลือ (Non-Sodium Healthy Salt) และถ่ายทอดไปสู่ภาคการผลิต และช่วยพัฒนา ผลิตภัณฑ์อาหารส่งออกไปยังตลาดที่คำนึงถึงสุขภาพ (ผู้สนใจ กรุณาติดต่อสอบถามที่สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน)

Report-2
คลิ๊กที่นี่เพื่อโหลดหนังสือฉบับเต็ม
รายงานการสืบค้นข้อมูลหัวข้อ “สถานภาพนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา” เขียนโดย ธนพล วิศิษฐ์กิจการ สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงวอชิงตัน

รายงานดังกล่าวเป็นข้อมูลสนับสนุนการกำหนดนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศไทย ดังเช่น สหรัฐฯเน้นการขยายงานวิจัยเพื่อนำไปสู่เชิงพาณิชย์มากขึ้น การพัมนาระบบการศึกษาแบบ STEM การพัฒนาพลังงานและสิ่งแวดล้อม  หรือประเทศแคนาดา  เน้นการลงทุนการวิจัยโดยอาศัยมาตรการการส่งเสริมผู้ประกอบการให้สร้างนวัตกรรม  การเพิ่มปริมาณผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การดึงดูกบุคลากรจากต่างประเทศ ฯลฯ

Dr.-Duangjai
คลิ๊กที่นี่เพื่อโหลดหนังสือฉบับเต็ม
“U.S. Alternative Energy R&D: Lessons for Thailand” โดย ดร. ดวงใจ บลอยด์ (Duangjai I Bloyd, Ph.D.) นักวิชาชีพไทยในสหรัฐฯ

ดร. ดวงใจ บลอยด์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานในสหรัฐฯ ศึกษานโยบายด้านการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานทดแทนของรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามา และสรุปเป็นรายงานดังกล่าว จัดพิมพ์เมื่อเดือนกันยายน 2556ประเทศสหรัฐฯ เป็นผู้นำด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทน โดยมีมาตราการสนับสนุนและเงินสนับสนุนการทำ