ประเทศคอสตาริกา: เปิดประตูวิทยาศาสตร์สู่ภูมิภาคลาตินอเมริกา

แม้ว่าประเทศคอสตาริกาจะเป็นประเทศขนาดเล็กตั้งอยู่ในภูมิภาคอเมริกากลางและมีจำนวนประชากรประมาณ 5 ล้านคน แต่ประเทศคอสตาริกาก็มีความโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เภสัชศาสตร์และ ชีววิทยา และมีนักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญหลายคน ประเทศคอสตาริกามีสินค้าส่งออกที่หลากหลายแต่สินค้าส่งออกที่สำคัญอย่างหนึ่งคือเครื่องมือทางการแพทย์

ประเทศคอสตาริกายังไม่มีความตกลงความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์กับประเทศสหรัฐอเมริกา (STA) แต่ในทางปฏิบัติประเทศคอสตาริกาได้มีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาคการศึกษาของ สหรัฐฯ เช่น ความร่วมมือในการวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพกับ National Institute of Health (NIH) ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพกับองค์การ NASA และความร่วมมือในการทำศึกษาวิจัยในระดับมหาวิทยาลัยร่วมกับ University of Minnesota ฯลฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญของประเทศคอสตาริกา คือ การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ โดยรัฐบาลจัดการศึกษาให้ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายจนถึงระดับมหาวิทยาลัย มีการจัดสรรทุนการศึกษา ให้นักศึกษาไปเรียนต่อต่างประเทศ และมีการร่วมมือกับภาคเอกชนและมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เพื่อพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาที่สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศ

โครงการอื่นๆ ของรัฐบาลที่ช่วยพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศคอสตาริกา เช่น การศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนากลยุทธ์ระดับประเทศในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคศตวรรษที่ 21 ฐานข้อมูล Tico Talent (Costa Rica Talent) ของภาครัฐซึ่งรวบรวมข้อมูลนักวิทยาศาสตร์ของประเทศคอสตาริกาจากทั่วโลก โดยเก็บข้อมูลจากมหาวิทยาลัย และหน่วยงานพันธมิตรต่างๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *