โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดทำ “โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2” ขึ้น เพื่อเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่รักการเขียน และรักในวิทยาศาสตร์ ใช้จินตนาการ ถ่ายทอดงานเขียนแนววิทยาศาสตร์ในรูปแบบเรื่องสั้น และส่งเข้าร่วมประกวดใน “โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2”

โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยและผู้สนใจ เกิดความตื่นตัวและสนใจในเรื่องราวด้านวิทยาศาสตร์ และการสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านงานเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาผลงานเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และสร้างเวทีที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ ได้มีโอกาสทำความเข้าใจและสร้างเสริมจินตนาการไปกับองค์ความรู้อันหลากหลายทางวิทยาศาสตร์ได้แสดงความสามารถและสะท้อนออกมาเป็นเรื่องราวที่มีความสัมพันธ์กับวิทยาศาสตร์ในสื่อ “เรื่องสั้น แนววิทยาศาสตร์” และสร้างความตระหนักและตื่นตัวให้แก่สังคมเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่อยู่รอบตัวเราและสามารถเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์เข้ากับชีวิตประจำวันได้ในทุกโอกาส

การประกวดแบ่งออกป็น 3 ประเภท ได้แก่
1. ปรเภทเยาวชน (อายุตั้งแต่ 15 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี)
2. ประเภทประชาชนทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ อายุ และวุฒิการศึกษา)
3. ประเภทกลุ่ม (2 คน นักเขียนร่วมกับนักวิทยาศาสตร์)

โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 ยังเปิดโอกาศให้ผู้ที่สนใจและมีความต้องการ
พัฒนาทักษะการเขียนของตนด้วย การอบรมทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม กำหนดจัดอบรม วันที่ 25 – 26 มีนาคม 2560
ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เวลา 10.00 น. – 17.30 น. ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี ถ. พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

หมดเขตส่งผลงานเข้าประกวด วันที่ 21 เมษายน 2560
หมดเขตสมัครเข้าอบรมทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ วันที่ 3 มีนาคม 2560

ดาวน์โหลดรายละเอียด

การอบรมทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์

ใบสมัครการอบรมทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ 

รายละเอียดการอบรมทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ 

 

การประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2

– กติกาการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 

ใบสมัครการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประเภทประชาชนทั่วไป 

– ใบสมัครการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประเภทเยาวชน

– ใบสมัครการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประเภทกลุ่ม 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *