ตำแหน่งวิจัย Postdoc หัวข้อการพัฒนาระบบตรวจจับ ณ Detector Systems Branch ของศูนย์วิจัย NASA's Goddard Space Flight Center มลรัฐแมริแลนด์

code_553_banner (1)

ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันได้รับแจ้งจาก Dr. Laddawan Miko หัวหน้าห้องปฏิบัติการ  Detector Systems Branch ของ NASA Goddard Space Flight Center ว่า ประสงค์ที่จะรับสมัครนักวิจัยระดับหลังปริญญาเอก (NASA Postdoctoral Program) เพื่อศึกษาวิจัยในหัวข้อการพัฒนาระบบตรวจจับ ณ Detector Systems Branch ของศูนย์วิจัย NASA Goddard Space Flight Center มลรัฐแมริแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

โครงการวิจัยระดับหลังปริญญาเอกขององค์กร NASA มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่ได้ร่วมศึกษาวิจัยในโครงการภารกิจต่างๆ ขององค์การ NASA ณ ศูนย์วิจัยต่างๆ ที่เปิดรับ โดยโครงการนี้ออกแบบเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประสบการณ์ตรงในการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญขององค์กร NASA ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของที่ปรึกษาของโครงการ

  1. รายละเอียดของโครงการวิจัยฯ

2.1 พัฒนาเครื่องมือตรวจจับและระนาบโฟกัสของดีเทคเตอร์ขนาดใหญ่สำหรับเครื่องมือบนภาคพื้นดินและในอากาศ

2.2 พัฒนาเครื่องมือระบบไฟฟ้าเครื่องกลจุลภาคเพื่อใช้เป็นหนึ่งในส่วนประกอบของการสร้างเครื่องมือสำรวจอวกาศ โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต ประกอบ ทดสอบ ไปจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเพื่อสามารถตรวจจับ ลม แรงดัน ไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก รวมถึงใช้ในการศึกษาดาราศาสตร์ ความเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศของโลก

2.3 วิจัย พัฒนาและผลิตเครื่องมือและเครื่องตรวจจับที่สามารถทำงานในสภาวะอุณหภูมิต่ำ เพื่อใช้ในภารกิจในอวกาศ อาทิ เครื่องวัดรังสีไมโครแคลอริมิเตอร์ และเป็นส่วนประกอบหนึ่งของการสร้างเครื่องมือตรวจจับคลื่นอินฟราเรด และคลื่นรังสีอื่นๆ ที่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า ฯลฯ พร้อมทั้งเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

2.4  วิจัยและพัฒนา Devices Characterization

2.5 สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

– ผู้วิจัยจะได้รับประสบการณ์การฝึกงานและร่วมศึกษาวิจัยกับผู้เชี่ยวชาญขององค์การ NASA ในโครงการวิจัยและสภาพแวดล้อมการทำงานจริง

– ผู้วิจัยจะได้มีโอกาสศึกษาวิจัย ผลิต และใช้งานเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดในภารกิจจริงขององค์การ NASA ช่วยให้ผู้วิจัยได้รับประสบการณ์ พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญในเชิงปฏิบัติ

– ผู้วิจัยจะมีโอกาสได้รู้จักกับนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญขององค์การ NASA และหน่วยงานพันธมิตรอื่นๆ ซึ่งอาจช่วยเปิดทางสำหรับอาชีพในอนาคต

  1. ระยะเวลาการวิจัย

มีระยะเวลาการศึกษาวิจัยอย่างน้อย ๑ ปี และอาจจะต่อโครงการวิจัยได้  ๒ ครั้ง ครั้งละ ๑ ปีรวมทั้งหมดไม่เกิน ๓ ปีโดยเริ่มต้นนับแต่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ

  1.  คุณสมบัติผู้สมัคร​​

4.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขา Computer Engineering, Electrical Engineering, Material Science, Chemical Engineering , Physics และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.2 เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อย่างถูกต้อง และ

– มีสถานภาพการพำนักอยู่อย่างถาวรในสหรัฐฯ หรือ
– มีสถานะพำนักอยู่ในสหรัฐฯ ในขณะที่ถือวีซ่าประเภท F-1 หรือ J-1 อยู่แล้ว

4.3 สามารถเดินทางและประจำอยู่ ณ ศูนย์ฝึกอบรมตลอดช่วงเวลาฝึกอบรม

  1.   วิธีการสมัคร

5.1 ผู้ที่สนใจสามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ https://www3.orau.gov/NPDoc/Catalog/18545 และสามารถดูรายละเอียดการสมัครได้ที่  http://nasa.orau.org/postdoc/application/index.htm

5.2 ทั้งนี้ ก่อนการสมัคร ขอแนะนำให้ติดต่อที่ปรึกษาโครงการเพื่อขอรายละเอียดในการสมัคร หรือ น.ส. บุณยเกียรติ รักษาแพ่ง เจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงวอชิงตัน  อีเมล์: ostc@thaiembdc.org โทรศัพท์: (๒๐๒) ๙๔๔-๕๒๐๐)

5.3 ปิดรับสมัครในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

  1.      วิธีการคัดเลือก

ที่ปรึกษาของโครงการจะคัดเลือกผู้สมัครโดยพิจารณาจากประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน  ข้อเสนอทำวิจัย ความสนใจและความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการของผู้สมัคร

<< ดาวโหลดประกาศฉบับทางการ ที่นี่ >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *