US S&T Report ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556

1. รายงานการศึกษาเรื่อง “U.S. Alternative Energy R&D: Lessons for Thailand” หรือ “นโยบายการวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศสหรัฐอเมริกา: ข้อเรียนรู้สำหรับประเทศไทย”    เขียนโดย Dr. Duangjai I Bloyd  จัดทำโดยสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงวอชิงตัน

ประเทศสหรัฐฯ เป็นผู้นำด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทน โดยมีมาตราการสนับสนุนและเงินสนับสนุนการทำวิจัย การบังคับใช้กฏหมาย ผู้เขียนได้นำเสนอนโยบายและกระบวนการและขั้นตอนการส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนของรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามา  นโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนโครงการวิจัยและพัฒนาที่สำคัญ จากโปรแกรมของ Office of Energy Efficiency and Renewable Energy และให้ข้อเสนอแนะโครงการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับประเทศไทย เช่น โครงการด้านพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการด้านพลังงานชีวมวล โครงการด้านพลังงานลม และยังนำเสนอกลยุทธ์ในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เช่น การส่งเสริมการเป็นพันธมิตรระหว่างรัฐกับเอกชน  การสร้างห้องปฏิบัติการที่เรียกว่า User Facilities รวมถึงข้อเสนอนโยบายสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Dr.-Duangjai

คลิ๊กที่นี่เพื่อโหลดหนังสือฉบับเต็ม

2.  รายงานการสืบค้นข้อมูลหัวข้อ “สถานภาพนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา” เขียนโดย ธนพล วิศิษฐ์กิจการ สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงวอชิงตัน

รายงานดังกล่าวเป็นข้อมูลสนับสนุนการกำหนดนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศไทย ดังเช่น สหรัฐฯเน้นการขยายงานวิจัยเพื่อนำไปสู่เชิงพาณิชย์มากขึ้น การพัมนาระบบการศึกษาแบบ STEM การพัฒนาพลังงานและสิ่งแวดล้อม  หรือประเทศแคนาดา  เน้นการลงทุนการวิจัยโดยอาศัยมาตรการการส่งเสริมผู้ประกอบการให้สร้างนวัตกรรม  การเพิ่มปริมาณผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การดึงดูกบุคลากรจากต่างประเทศ ฯลฯ

Report-2

คลิ๊กที่นี่เพื่อโหลดหนังสือฉบับเต็ม

 

3.      รายงานการศึกษาเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกเวียนนาลดโซเดียม” โดย Dr. Witoon Prinyawiwatkul, ATPAC (Agro-Industry Team) & Department of Food Science, Louisiana State University, Baton Rouge, Louisiana, USA   และ ผศ. ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดทำโดยสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงวอชิงตัน  

วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อ พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์/กระบวนการผลิตอาหารส่งออกที่ใช้สารทดแทนเกลือ (Non-Sodium Healthy Salt) และถ่ายทอดไปสู่ภาคการผลิต และช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารส่งออกไปยังตลาดที่คำนึงถึงสุขภาพ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *