เปิดลงทะเบียน “Startup Thailand 2016”

ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงาน “Startup Thailand 2016” ลงทะเบียนเข้างานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย !!! เข้ามาชมแนวคิด Startup กันได้เต็มที่ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษา พนักงานออฟฟิศ เจ้าของธุรกิจ หรือ Startup ที่มีความสนใจอยากศึกษา เพิ่มทักษะเสริมศักยภาพ Startup หรือมีความประสงค์ที่อยากจะเริ่ม Startup ของตัวเอง

Read more

ทำความรู้จักกับ Startup

“Startup” คงเปนคำศัพทใหมทางธุรกิจที่หลายๆ คนคงจะไดยิน บอยครั้งในชวงไมกี่ปที่ผานมานี้ คำวา Startup มักจะมาพรอมกับภาพของ เจาของธุรกิจรุนเยาวที่ประสบความสำเร็จอยางมากกับธุรกิจใหมของพวกเขา พรอมกับรายงานผลกำไรของบริษัทจำนวนหลักลานซึ่งเกิดขึ้นในระยะเวลาอัน สั้น อยางไรก็ตาม เมื่อมีคนถามขึ้นมาวา Startup คืออะไร เราก็ยังไมสามารถ ใหคำตอบที่ชัดเจนได Startup เปนแนวความคิดใหมที่เกิดขึ้นเมื่อไมกี่ปที่ผานมา และถูกกลาวถึงอยางมากในประเทศสหรัฐอเมริกา ผูเชี่ยวชาญหลายคนได

Read more

ค่ายยุวทูตวิทยาศาสตร์ : “ค่ายและการทัศนศึกษาวิทยาศาสตร์ สำหรับเยาวชนไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา”

สำนักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. จัดโครงการคายยุวทูตวิทยาศาสตร : “คายและการทัศนศึกษาวิทยาศาสตรสำหรับเยาวชนไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา” (Young Ambassador in Science and Technology Program) ระหวางวันที่ 22 มกราคม – 4 กุมภาพันธ 2559 เพื่อสรางความรูและความเขาใจถึงศักยภาพการพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย

Read more

ทดลองไวรัสซิก้ากับลิงที่กำลังตั้งครรภ์: ข้อดีและข้อเสียของการเปิดเผย ผลการทดลองแบบ Real time

การรายงานผลการทดลองแบบ real time เปนเรื่องใหมสำหรับการทดลองวิทยาศาสตรสาขาชีววิทยา มีหลายคนเห็นดวยและไมเห็นดวยกับการปฏิบัตินี้ คณะนักวิทยาศาสตร นำโดย Dave O’Connor ศาสตราจารยของ University of Wisconsin-Madison ประเทศ สหรัฐอเมริกาไดเริ่มตนการทดลองเพื่อศึกษาผลของไวรัสซิกาที่มีตอพัฒนาการของตัวออนครรภ โดยใชลิงเปนสัตวทดลอง คณะนักวิทยาศาสตรไดฉีดเชื้อไวรัสซีกาใหแกลิงทดลองในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2559

Read more

1 ปีบนสถานีอวกาศนานาชาติ ของ Scott Kelly และ Mikhail Kornienko

ในวันที่ 27 มีนาคม 2558 นาย Scott Kelly และ Mikhail Kornienko เพื่อนนักบินอวกาศจากรัสเซียอีกคนหนึ่งไดออกเดินทางจาก Baikonur Cosmodrome ประเทศคาซัคสถานเพื่อไปปฏิบัติหนาที่บนสถานีอวกาศนานาชาติ (International Space Station – ISS) หลังจากนั้นอีก 340 วัน

Read more

นักวิทยาศาสตร์ ฉลองให้กับผลการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีของประเทศแคนาดา

ที่มา: Canadian Pacific  20 ตุลาคม 2558 นักวิทยาศาสตร์ในประเทศแคนาดาต่างแสดงความยินดีกับผลการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีครั้งล่าสุดของประเทศแคนาดา ซึ่งนำไปสู่การสิ้นสุดการบริหารของ Stephen Harper ที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรียาวนานเกือบถึง 10 ปี พรรคเสรีนิยม ซึ่งมีจุดยืนทางการเมืองกลาง-ซ้าย ซึ่งนำโดยนาย Justin Trudeau ได้ชนะการเลือกตั้งด้วย จำนวนที่นั่ง

Read more

ประเทศชิลีประกาศเปิดอุทยานทางทะเลใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก

  ประธานาธิบดี  Michelle Bachelet แห่งประเทศชิลีได้ประกาศในที่ประชุม 2015 Our Ocean          Conference ณ เมือง Valparaíso ประเทศชิลี ถึงการเปิดบริเวณ Nazca-Desaventuradas Marine

Read more

การบุกเบิกค้นคว้าด้านสภาพอากาศและ ระบบนิเวศในทวีปแอนตาร์กติกา

ที่มา: MercoPress วันที่ 19 ตุลาคม 2558 Link: http://en.mercopress.com/2015/10/19/polar-operators-keen-on-conducting-citizen-science-projects ทวีปแอนตาร์กติกาเป็นทวีปที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งเกือบทั้งหมดในบริเวณขั้วโลกใต้ อุณหภูมิเฉลี่ย ทั้งปีต่ำกว่า -23 องศาเซลเซียส ไม่มีมนุษย์ตั้งรกรากอยู่อาศัยถาวร เป็นบริเวณที่บริสุทธิ์ ปราศจากมลพิษ ที่เกิดจากมนุษย์ เหมาะที่จะใช้เป็นสถานที่ค้นคว้าวิจัยด้านสภาพอากาศและศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระบบ นิเวศของโลก ทำให้นักวิทยาศาสตร์จากทุกประเทศให้ความสนใจในการศึกษาค้นคว้าทางด้านวิทยาศาสตร์

Read more

ความพร้อมในการเข้าถึงยารักษาโรคหัวใจ

ที่มา: McMaster University วันที่ 21 ตุลาคม 2558 Link: http://www.sciencedaily.com/releases/2015/10/151021115122.htm ยาเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์มาตั้งแต่อดีต ในปัจจุบันยารักษาโรคเป็นยาที่ได้จากการ สังเคราะห์สารเคมีในห้องทดลอง โดยผ่านขั้นตอนการวิจัยพัฒนาหลายขั้น ตลอดจนการศึกษาทดสอบด้าน ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในมนุษย์ และสัตว์ก่อนที่จะนำมาใช้ในการรักษาโรค จริง แต่การเข้าถึงยารักษาโรคของประชากร ทั่วโลกยังคงมีความเหลื่อมกันกันมาก

Read more

การเรียนรู้การเพาะ ปลูกบนดาวอังคาร

ที่มา: Washington State University วันที่ 20 ต.ค. 2558 Link: http://www.sciencedaily.com/releases/2015/10/151020103702.ht นักวิทยาศาสตร์จาก Washington State University และ University of Idaho ศึกษา การเพาะปลูกบนดาวอังคาร

Read more