ส่งต่องานวิจัย “ไส้กรอกลดเกลือโซเดียม” จากห้องแล็บถึงโรงงาน

แม้ “เกลือโซเดียม” ที่นิยมปรุงอาหารกันในครัวเรือน จะมีบทบาทในการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ แต่ปริมาณที่มากเกินไปส่งผลให้ความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดโรคหัวใจวาย งานวิจัยเพื่อลดปริมาณโซเดียมในไส้กรอกจึงเป็นอีกทางเลือกในการเลี่ยงอันตรายจากอาหาร ซึ่งล่าสุดได้ส่งต่อสู่การผลิตจริงในโรงงาน วรพงษ์ จีรประภาพงศ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท วี แอนด์ พี เฟร็ชฟูดส์ จำกัด ในเครือบริษัทวี.พี.เอฟ ผู้ผลิตเนื้อสุกรซึ่งมีฐานการผลิตในเชียงใหม่ ระบุว่าเกือบ

Read more

ATPAC Project Proposal FY 2015

  Workshop Proposal for Knowledge and Technology Transfer to Thailand  <Click here to download the form >   ข้อเสนอกิจกรรมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้สู่ประเทศไทย <คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวโหลดแบบฟอร์มเป็นฉบับภาษาไทย>

Read more

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การศึกษาวิจัยและการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านทรัพยากรน้ำบาดาล

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การศึกษาวิจัยและการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย) สมาคมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้อง DIPAK C.JAIN หอพักศศนิเวศ

Read more

US S&T Report ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556

1. รายงานการศึกษาเรื่อง “U.S. Alternative Energy R&D: Lessons for Thailand” หรือ “นโยบายการวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศสหรัฐอเมริกา: ข้อเรียนรู้สำหรับประเทศไทย”    เขียนโดย Dr. Duangjai I Bloyd  จัดทำโดยสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงวอชิงตัน

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบริหารขอบเขตพืนทีน้ำท่วมและการป้องกันน้ำท่วม”

ดร.มนัส ชัยประเสริฐ วิศวกรของบริษัท Halff Associates Inc. มลรัฐเทกซัส และสมาชิกสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (The Associaltion of Thai Professionals in America and Cananda – ATPAC) ร่วมกับ ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้ รองคณบดีฝ่ายบริหาร

Read more

ศ.ดร. วิฑูรย์ ปริญญาวิวัฒน์กุล หนึ่งในผู้รับรางวัล 2013 IFT Fellows

ในเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา  สถาบัน The Institute of Food Technologists (IFT) ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล IFT Fellow ประจำปี 2013  รางวัลนี้เป็นรางวัลสำหรับนักวิชาชีพในสหรัฐอเมริกาที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่โดดเด่น ที่ช่วยพัฒนาและสร้างประโยชน์ให้แก่วงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ศ.ดร.วิฑูรย์ ปริญญาวิวัฒน์กุล ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร (Department

Read more

การฝึกอบรมด้านเครื่องสแกน TEM และ SEM

สมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (Association of Thai Professionals in America and Canada – ATPAC) ร่วมกับสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.   สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อเรื่อง

Read more

การฝึกอบรม “การบริหารขอบเขตพื้นที่น้ำท่วม และการป้องกันน้ำท่วม”

สมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (Association of Thai Professionals in America and Canada – ATPAC) ร่วมกับ สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. [ปว.(วต)] สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Read more