โครงการทดสอบรถยนตไรคนขับ ในเมือง Stratford ประเทศแคนาดา

ที่มา: Peter Armstrong, CBC News วันที่ 6 มกราคม 2559 Link: http://www.cbc.ca/news/business/driverless-cars-stratford-1.3390279 Driverless cars หรือเทคโนโลยีรถยนตที่สามารถขับเคลื่อนไดดวยตนเอง หรือไรคนขับซึ่งในชวง แรก Google เปนผูบุกเบิกแนวความคิดรถขับเคลื่อนอิสระ มีการทดสอบการขับเคลื่อนในพื้นที่จริงมากกวา 2

Read more

การศึกษาลิกนินในผนังเซลล์พืช เพื่อการเพิ่มผลผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ

ที่มา: Oak Ridge National Laboratory วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 Link: http://www.sciencedaily.com/releases/2015/07/150707134832.htm การนำตนไม หญา และชีวมวลอื่น ๆ มาใชผลิตเชื้อเพลิงสำหรับรถยนตและเครื่องบินเปนกระบวนการที่มี คาใชจายสูงและมีความซับซอน นักวิจัยพยายามศึกษาการผลิตเอทานอลที่ไดจากเซลลูโลสเพื่อใชเปนน้ำมัน เชื้อเพลิงและมีราคาไมแพง ตน

Read more

นักวิทยาศาสตร์ ฉลองให้กับผลการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีของประเทศแคนาดา

ที่มา: Canadian Pacific  20 ตุลาคม 2558 นักวิทยาศาสตร์ในประเทศแคนาดาต่างแสดงความยินดีกับผลการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีครั้งล่าสุดของประเทศแคนาดา ซึ่งนำไปสู่การสิ้นสุดการบริหารของ Stephen Harper ที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรียาวนานเกือบถึง 10 ปี พรรคเสรีนิยม ซึ่งมีจุดยืนทางการเมืองกลาง-ซ้าย ซึ่งนำโดยนาย Justin Trudeau ได้ชนะการเลือกตั้งด้วย จำนวนที่นั่ง

Read more

การบุกเบิกค้นคว้าด้านสภาพอากาศและ ระบบนิเวศในทวีปแอนตาร์กติกา

ที่มา: MercoPress วันที่ 19 ตุลาคม 2558 Link: http://en.mercopress.com/2015/10/19/polar-operators-keen-on-conducting-citizen-science-projects ทวีปแอนตาร์กติกาเป็นทวีปที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งเกือบทั้งหมดในบริเวณขั้วโลกใต้ อุณหภูมิเฉลี่ย ทั้งปีต่ำกว่า -23 องศาเซลเซียส ไม่มีมนุษย์ตั้งรกรากอยู่อาศัยถาวร เป็นบริเวณที่บริสุทธิ์ ปราศจากมลพิษ ที่เกิดจากมนุษย์ เหมาะที่จะใช้เป็นสถานที่ค้นคว้าวิจัยด้านสภาพอากาศและศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระบบ นิเวศของโลก ทำให้นักวิทยาศาสตร์จากทุกประเทศให้ความสนใจในการศึกษาค้นคว้าทางด้านวิทยาศาสตร์

Read more

ความพร้อมในการเข้าถึงยารักษาโรคหัวใจ

ที่มา: McMaster University วันที่ 21 ตุลาคม 2558 Link: http://www.sciencedaily.com/releases/2015/10/151021115122.htm ยาเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์มาตั้งแต่อดีต ในปัจจุบันยารักษาโรคเป็นยาที่ได้จากการ สังเคราะห์สารเคมีในห้องทดลอง โดยผ่านขั้นตอนการวิจัยพัฒนาหลายขั้น ตลอดจนการศึกษาทดสอบด้าน ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในมนุษย์ และสัตว์ก่อนที่จะนำมาใช้ในการรักษาโรค จริง แต่การเข้าถึงยารักษาโรคของประชากร ทั่วโลกยังคงมีความเหลื่อมกันกันมาก

Read more

ผลกระทบต่อภูมิประเทศจากอุตสาหกรรมพัฒนานำ้มันและก๊าซ

ที่มา: http://www.sciencedaily.com/releases/2015/04/150429094832.htm เทคโนโลยีการขุดเจาะน้ำมันและความต้องการใช้พลังงานที่ ขยายตัวขึ้นทุกปีนำไปสู่การขยายตัวของอุตสาหกรรมพัฒนาน้ำมันและ ก๊าซขนาดใหญ่ ในแต่ละปีพบว่ามีแท่นขุดเจาะเกิดขึ้นใหม่ประมาณ 5 หมื่นจุดเขตอเมริกาเหนือตอนกลาง โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ที่มีชื่อว่า Bakken, Eagle Ford และ Marcellus Shale กลายเป็นพื้นที่สำหรับ การขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่มักจะเป็นข่าวอยู่ตลอดเวลา นักวิจัยจาก University of

Read more

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การศึกษาวิจัยและการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านทรัพยากรน้ำบาดาล

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การศึกษาวิจัยและการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย) สมาคมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้อง DIPAK C.JAIN หอพักศศนิเวศ

Read more

ถาม-ตอบ สิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับโรค อีโบลา

ที่มา: CNN.com  และ http://www.nytimes.com/ ผู้ติดเชื้ออีโบลารายแรกในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ เสียชีวิตไปแล้ว แพทย์ในประเทศสเปนได้กักกันสุนัขของ ผู้ป่วยอีโบลาเนื่องจากสุนัขมีโอกาสที่จะเป็นสื่อแพร่เชื้อ ต่อไป สายการบินหลายๆ แห่งในสหรัฐฯ ได้มีการตรวจเช็ค อุณหภูมิของผู้โดยสารที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการ แพร่กระจายของเชื้ออีโบลา ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราต้อง กังวลและหวาดกลัวเชื้ออีโบลาที่กำลังคุกคามในหลายๆ ประเทศขณะนี้ คำถาม-คำตอบต่อไปนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจ โรคอีโบลามากยิ่งขึ้น  เราควรจะกังวลกับข่าวผู้เสียชีวิตจากโรคอีโบลาในสหรัฐฯ

Read more

โครงการฐานข้อมูลพันธุกรรมของ Google

ที่มา http://www.usatoday.com/story/tech/2014/06/09/google-autism-speaks-genome-database/10262229/ บริษัท Autism Speaks ได้ร่วมมือกับบริษัท Google จัดทำโครงการพัฒนาฐานข้อมูลทางพันธุกรรมทั้งหมดของมนุษย์ (Genomes) ที่ใหญ่ที่สุด นักวิจัยเชื่อว่าโครงการนี้จะช่วยเร่งการพัฒนาการวิจัยที่เกี่ยวกับโรคออทิสติก  บริษัท Google ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการทางอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดรายหนึ่ง เปิดพื้นที่สำหรับเก็บข้อมูลทางพันธุกรรมของผู้ป่วยโรคออทิสติกและสมาชิกครอบครัวในระบบ เซริฟเวอร์คอมพิวเตอร์ของบริษัท รวมถึงเปิดให้ใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัย Bob Wright CEO

Read more