ความสำเร็จของธุรกิจ Startup ขึ้นอยู่กับ หลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยที่เกิดจากตัว ธุรกิจหรือผู้ประกอบการเอง หรือจะเป็นปัจจัย จากภายนอก ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนจาก ภาครัฐ การสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ ฯลฯ

เมื่อเดือนมีนาคม 2560 รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ดร. กิตติพงศ์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ และคณะ ผู้แทนจากประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชุม Open 2017 จัดโดยบริษัท VentureWell ของสหรัฐอเมริกา การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายต่างๆ ของผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีในการศึกษา ระดับอุดมศึกษาและการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้าน เทคโนโลยีเพื่อให้การสนับสนุนธุรกิจ Startup ในประเทศสหรัฐอเมริกา

นอกจากนี้ คณะผู้แทนจากประเทศไทย ยังได้ไปเยี่ยมชมและหารือกับผู้บริหารของ องค์กร DMV Startup ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้การ สนับสนุนธุรกิจ Stratup ในเขตกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. มลรัฐเวอร์จิเนีย และมลรัฐแมรี่แลนด์

รายงานข่าววิทยาศาสตร์จากวอชิงตัน ฉบับนี้ได้รวบรวมข้อมูลจากการประชุมและ การเยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆ มาได้ผู้อ่านให้ รับทราบกันครับ

มีนาคม 2560
สำนักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี
Office of Science and Technology (OST)
Royal Thai Embassy, Washington D.C.