ภูมิภาคลาตินอเมริกา เป็นชื่อเรียกกลุ่มประเทศในทวีปอเมริกากลางและอเมริกาใต้ ซึ่งประชากรในแต่ละประเทศมีพื้นฐานวัฒนธรรมและเชื้อชาติโดยตรงมาจากยุโรป โดยเฉพาะจากสเปน อิตาลี และโปรตุเกส ผสมผสานกับ วัฒนธรรมของชาวพื้นเมืองลาตินอเมริกานับเปนภูมิภาคแหงความหลากหลายพื้นที่หนึ่ง แตละประเทศในภูมิภาคมีความแตกตางดานจํานวนประชากร ขนาด และสถานภาพทางเศรษฐกิจ คอนขางสูง

แม้ว่าประเทศกลุ่มลาตินอเมริกาที่มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ แต่ปัจจุบัน หลายๆ ประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกา ก็ได้หันมาให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์ ดาราศาสตร์ อวกาศ ฯลฯ ประเทศในภูมิภาคนี้จึงเป็นที่น่าจับตาดูถึงสถานภาพปัจจุบัน และทิศทางในอานาคต

มิถุนายน 2560
สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.